Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 8/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα
τέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 8586/08-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Κατσίκης Παναγιώτης


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Πράτσας Ιωάννης


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Γεώργιος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Πετρίδης Νικόλαος


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


            Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Χαλκιά Άννα, κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου
στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος, κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και κ. Τσιάρας Εμμανουήλ βρίσκονται
εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου,
κ. Τσιάρας Εμμανουήλ και κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
συνεδρίασης στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος βρίσκεται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο θέμα της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
δέκατο έκτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, κ.
Σπανός Μιχαήλ και κ. Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας συνεδρίασης στην
έναρξη του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
εικοστό δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
είναι εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο έβδομο θέμα της ημερησία διατάξεως,
το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του
Ν. 3463/2006, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο στη σειρά και επιστρέφει μετά
την ολοκλήρωση του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου ένατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκιώτης Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του
εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη
σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος βγαίνει εκτός αίθουσας
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την
ολοκλήρωση του τριακοστού τρίτου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1
του Ν. 3463/2006 και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  137/2012


Θέμα: 7ο         


«Χορήγηση άδειας υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου (σταθερή καντίνα) στον Βογιατζή Οδυσσέα του Αποστόλου,
κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
έβδομο (7
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Με την παρ.5 του άρθρου 1 του
Ν.2323/95 ορίζονται τα εξής:


«Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η
άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,
κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια
τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν,
να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.


Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:


α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις
κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους,


β. σε ιδιωτικούς χώρους.


 


Με την παρ.7 του άρθρου 1 του
Ν.2323/95 ορίζονται τα εξής:


«Οι αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους
5 και 6, εκδίδονται ύστερα από γνώμη: α) του οικείου επιμελητηρίου, β) του
εμπορικού συλλόγου, γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών – βιοτεχνών της περιοχής,
δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που
καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου
κοινότητας, ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) των
αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για
παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.»


 


Με την υπ’ αρίθμ. 397/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν
οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τα τέλη και τα είδη των προς
πώληση προϊόντων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2323/95.


 


Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του ΠΔ 254/05:


«Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου εμπορίου από
τους ΟΤΑ, κατά περίπτωση.»


 


Στην παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 254/05 όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')
ορίζεται ότι δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά
πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή
επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.


β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο
ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος
(α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του
ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα
και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση
σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.


 


Επιπλέον στην παρ.1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 254/05 ορίζεται ότι η άδεια
άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια
λαϊκής ή δημοτικής αγοράς.


 


Στην παρ.9 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 αναλύονται οι κατηγορίες που έχουν
σειρά προτεραιότητας ανάμεσα στους δικαιούχους για τη χορήγηση της άδειας.


 


Ο  κ. Βογιατζής Οδυσσέας του
Αποστόλου έχει υποβάλει την υπ’ αρίθμ. 794/20-1-2012  αίτηση με την οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για σταθερή καντίνα στη θέση «Πατήρια» της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας.


 


Με την υπ’
αριθ. 58/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιθωνίας ενέκρινε τη
χορήγηση της σχετικής άδειας στον ανωτέρω καθώς πληρούσε τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ενώ η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.


 


Σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ.: 7982/26-04-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα
Θεοδοσίου, μας ενημερώνει ότι ο αιτών κατέθεσε στο Δήμο τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 1 του ΠΔ 254/05, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και πληρεί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου (σταθερή καντίνα).


 


Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος
καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει για την αποδοχή του αιτήματος και τη χορήγηση της
άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Βογιατζή Οδυσσέα του Αποστόλου για σταθερή
καντίνα.


 


Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του


§ 
την εισήγηση του Προέδρου,


§ 
τις παρ.5, 7 και 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95


§ 
την παρ.1 του άρθρου 1 και το άρθρο 7 του Π.Δ.
254/05


§ 
την
παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')


§ 
την υπ’
αριθμ. 397/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι
θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τα τέλη και τα είδη των προς πώληση
προϊόντων


§ 
Τα σχετικά έγγραφα των φορέων της παρ 7 του
άρθρου 1 του Ν. 2323/95,  όπως ισχύει,
σχετικά με την παροχή γνώμης


§ 
την υπ’
αρίθμ. 794/20-01-2012 αίτηση του κ. Βογιατζή Οδυσσέα του Αποστόλου, για τη
χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου


§ 
τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον
αιτούντα για την οριστική χορήγηση της άδειας


§ 
Τα στοιχεία του φακέλου,


 


                                                                                                Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στoν κ. Βογιατζή Οδυσσέα του Αποστόλου για  σταθερή καντίνα στη θέση «Πατήρια» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Δήμου
Σιθωνίας,
σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 58/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.


Β. Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στη
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διεύθυνση
Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 137/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 17/05/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ