Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6348/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                      1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                        2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.           3) Κωστίκας Στυλιανός
4) Λογοτριβή Ελένη                                4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                                   5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                    6) Μάλαμα Κυριακή
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Πράτσας Ιωάννης
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης και  Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Κωστίκας Στυλιανός, στην έναρξη του πρώτου εκτός ημερησίας θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 136/2011
Θέμα: 6ο    
«Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το έκτο (6o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3889/2010 δίνεται η δυνατότητα να γίνει τροποποίηση-εναρμόνιση σε δήμους που έχουν Γ.Π.Σ. και έχουν συνενωθεί.
Ο κ.Βαγιωνάς Εμμανουήλ, αρχιτέκτων μηχανικός, ανέφερε ότι κατά την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. Σιθωνίας υπάρχουν πολλά προβλήματα., στην απόσταση του αιγιαλού, στην απαγόρευση της εξωτερικής πρόσβασης στα υπόγεια, στο μέσο συντελεστή δόμησης και άλλων θεμάτων που πρέπει διεξοδικά να αναφερθούν σε μία τεχνική έκθεση.
Ο Δήμαρχος προτείνει να εξουσιοδοτηθούν οι μηχανικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι να καταγράψουν τα προβλήματα των Γ.Π.Σ. Δήμου Σιθωνίας και Τορώνης και να προταθούν λύσεις σε αυτά για να μπορέσει να γίνει η εναρμόνιση τους.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την πρόταση του Δημάρχου,

                                                    Αποφασίζει Ομόφωνα

Εξουσιοδοτούνται οι: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  κ.Αρσένης Καλλικρατίδας, πολιτικός μηχανικός, Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, πολιτικός μηχανικός και ο Βαγιωνάς Εμμανουήλ, αρχιτέκτων μηχανικός, να συντάξουν τεχνική έκθεση στην οποία θα καταγράφονται τα προβλήματα των Γ.Π.Σ. Δήμου Σιθωνίας και Τορώνης, να προταθούν λύσεις σε αυτά και να μπορέσει να γίνει η εναρμόνιση τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                     Ακριβές Αντίγραφο
                       Ο Δήμαρχος