Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6348/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                       1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                         2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.           3) Κωστίκας Στυλιανός
4) Λογοτριβή Ελένη                                4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                                   5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                    6) Μάλαμα Κυριακή
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Πράτσας Ιωάννης
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης και  Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Κωστίκας Στυλιανός, στην έναρξη του πρώτου εκτός ημερησίας θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 135/2011
Θέμα: 5ο    
«Επέκταση δραστηριότητας βυτιοφόρων αυτοκινήτων».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 11/05/2011 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, σύμφωνα με το οποίο αναφέρει ότι στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης υπάρχουν βυτιοφόρα που ανήκουν στο Δήμο μας και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την επέκταση της δραστηριότητας για να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη στην Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα του Δήμου είναι ΚΗΙ 4296 και ΚΗΙ 1185.
Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει μεταβολή εργασιών του Δήμου Σιθωνίας: Είδος δευτερεύουσα, που αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης βόθρων. Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τη Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, που αφορούν: θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το ανωτέρω έγγραφο,

                                           Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την επέκταση της δραστηριότητας των βυτιοφόρων αυτοκινήτων ΚΗΙ 4296 και ΚΗΙ 1185 του Δήμου Σιθωνίας.
Τη μεταβολή εργασιών του Δήμου Σιθωνίας: Είδος δευτερεύουσα, που αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης βόθρων. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τη Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, που αφορούν θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, δηλώνουν παρόντες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                            Ακριβές Αντίγραφο
                                 Ο Δήμαρχος