Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6348/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                    1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                      2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.        3) Κωστίκας Στυλιανός
4) Λογοτριβή Ελένη                             4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                               5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                6) Μάλαμα Κυριακή
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Πράτσας Ιωάννης
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης και  Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Κωστίκας Στυλιανός, στην έναρξη του πρώτου εκτός ημερησίας θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 133/2011
Θέμα: 3ο    
«Αποδοχή και κατανομή ποσού 42.2610,10 € από Β δόση 2011 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και αποδοχή και κατανομή ποσού 63,39 € από υπόλοιπο Α δόσης 2011.».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ.Χριστοδούλου Νικόλαο, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Ο Δήμος Σιθωνίας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των € 42.260,10 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του (Β δόση), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 69064/29-04-2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Προτείνεται: Α. Να προβούμε στην αποδοχή του παραπάνω ποσού, Β. Να προχωρήσουμε στην κατανομή του εν λόγω ποσού.
Β1. Προτείνεται να κατανεμηθούν τα εν λόγω χρήματα στις υπάρχουσες σχολικές επιτροπές. 
Β2. Να κατανεμηθούν με τα περσινά ποσοστά κατανομής.
Β3. Επειδή το ποσό αφορά τον ενοποιημένο πλέον Δήμο Σιθωνίας, προτείνω να κατανεμηθεί το ποσό κατ’ αρχήν ανά Δημοτική Περιφέρεια (προηγούμενοι Δήμοι) με βάση τον αριθμό των μαθητών της κάθε Περιφέρειας.
Το σύνολο των μαθητών του νέου Δήμου σε πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται στους 1787. Oι μαθητές του πρώην Δήμου Τορώνης ανέρχονται σήμερα στους 531.
Αν λάβουμε υπόψη μας τον τρόπο υπολογισμού των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σύμφωνα με τον οποίο απαιτούνται € 30 για κάθε μαθητή ανά τρίμηνο, θα απαιτούνταν ποσό πολύ μεγαλύτερο των € 42.260,10  (1787 Χ 30 = 53610), προτείνω η κατανομή ανά Δημοτική Περιφέρεια να γίνει με ποσοστό %. Οι 531 μαθητές του πρώην Δ. Τορώνης αποτελούν το 29,71 % (~ 30%).
 Β4. Στο ποσό της Β δόσης να προστεθεί και το  υπόλοιπο της Α δόσης;
 42.260,10 +63,39 = 42.323,49
 Β4. Προτείνεται :
• Στις Σχολικές επιτροπές του πρώην Δήμου Σιθωνίας να κατανεμηθεί το ποσό των € 29.626,00 (42.323,49Χ 70 %)
• Στις Σχολικές επιτροπές του πρώην Δήμου Τορώνης να κατανεμηθεί το ποσό των € 12.697,49 (42.323,49 – 29.626,00) . 
Δημοτική Περιφέρεια Σιθωνίας
Σχολική Επιτροπή Ποσοστό Ποσό επιχορήγησης
Νηπ-Δημ. Νικήτης 18 5.332,68
Νηπ-Δημ. Αγ. Νικολάου 12,5 3.703,25
Νηπ-Δημ. Μεταγγιτσίου 6 1.777,56
Νηπ-Δημ. Ν. Μαρμαρά 21 6.221,46
Γ/σιο-ΕΠΑΛ Νικήτης 13 3.851,38
Γ/σιο-Λύκειο Ν. Μαρμαρά 13,5 3.999,51
Γ/σιο-Λύκειο Αγ. Νικολάου 16 4.740,16

Δημοτική Περιφέρεια Τορώνης
Σχολική Επιτροπή Ποσοστό Ποσό επιχορήγησης
Γ/σιο-Λύκειο Συκιάς 40,29 5.115,82
Νηπ-Δημ. Συκιάς-Τορώνης 40,29 5.115,82
Νηπ-Δημ. Σάρτης 19,42 2.465,85

 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή του ποσού και την ανωτέρω κατανομή.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Χριστοδούλου Νικόλαο και το ανωτέρω έγγραφο,
                                                     Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται το συνολικό ποσό των 42.323,49 €, 42.260,10 από Β δόση και  υπόλοιπο ποσό 63,39 € από Α δόση, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σιθωνίας.
Εγγράφει πίστωση 42.323,49 € στον Κ.Α. 06.00.0614 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων», την οποία μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει και εγγράφει στον Κ.Α. 02.15.6141.0002.
Κατανέμει το ανωτέρω ποσό των 42.323,49 €, από τον Κ.Α. 02.15.6141.0002,  ως εξής:
Σχολική Επιτροπή Ποσοστό Ποσό επιχορήγησης
Νηπ-Δημ. Νικήτης 18 5.332,68
Νηπ-Δημ. Αγ. Νικολάου 12,5 3.703,25
Νηπ-Δημ. Μεταγγιτσίου 6 1.777,56
Νηπ-Δημ. Ν. Μαρμαρά 21 6.221,46
Γ/σιο-ΕΠΑΛ Νικήτης 13 3.851,38
Γ/σιο-Λύκειο Ν. Μαρμαρά 13,5 3.999,51
Γ/σιο-Λύκειο Αγ. Νικολάου 16 4.740,16

Δημοτική Περιφέρεια Τορώνης
Σχολική Επιτροπή Ποσοστό Ποσό επιχορήγησης
Γ/σιο-Λύκειο Συκιάς
«Καπετάν Χάψας» 40,29 5.115,82
Νηπ-Δημ. Συκιάς-Τορώνης
«Μέγας Αλέξανδρος» 40,29 5.115,82
Νηπ-Δημ. Σάρτης 19,42 2.465,85

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν επ’ ονόματι των ανωτέρω Νομικών Προσώπων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                          Ακριβές Αντίγραφο
                              Ο Δήμαρχος