Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 8/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα
τέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 8586/08-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Κατσίκης Παναγιώτης


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Πράτσας Ιωάννης


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Γεώργιος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Πετρίδης Νικόλαος


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


            Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Χαλκιά Άννα, κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου
στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος, κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και κ. Τσιάρας Εμμανουήλ βρίσκονται
εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου,
κ. Τσιάρας Εμμανουήλ και κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
συνεδρίασης στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος βρίσκεται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο θέμα της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
δέκατο έκτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, κ.
Σπανός Μιχαήλ και κ. Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας συνεδρίασης στην
έναρξη του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
εικοστό δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
είναι εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο έβδομο θέμα της ημερησία διατάξεως,
το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του
Ν. 3463/2006, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο στη σειρά και επιστρέφει μετά
την ολοκλήρωση του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου ένατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκιώτης Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του
εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη
σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος βγαίνει εκτός αίθουσας
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την
ολοκλήρωση του τριακοστού τρίτου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1
του Ν. 3463/2006 και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  132/2012


Θέμα: 2ο         


«Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για
το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου
απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012)»».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Με την
περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική
Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση  σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη
γνώση ή  εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές
η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του
Ν.3463/06.


Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06
ορίζεται ότι:


«Για την εξώδικη ή
δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 
σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η
αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η
σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών
τους.
»


Με την υπ’
αριθμ.: 15/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο Στέφανος Αν.
Οικονόμου δικηγόρος Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας
για εκδίκαση αίτησης αναστολής ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής κατά
της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης από το Α.Π.Θ. κατά του Δήμου Σιθωνίας
βάσει της με αριθμ.: 104/2011 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και
της από 7.2.2012 επιταγής προς εκτέλεση.


Η αμοιβή των
δικηγόρων, για υποθέσεις που αφορούν Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όμως η ανωτέρω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία, σας καλώ να ψηφίσουμε το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου
Στέφανου
Αν. Οικονόμου κατά παρέκκλιση των
διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06.


 


Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του


§ 
την εισήγηση του Δημάρχου,


§ 
την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του
Ν.3852/10


§ 
την παρ.
3
του άρθρου 281 του Ν.3463/06


§  την υπ’ αριθμ.: 15/2012 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για τον ορισμό δικηγόρου
για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας.


§  την οικονομική προσφορά του δικηγόρου κ. Στέφανου
Αν. Οικονόμου.


§  το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή 
εμπειρία


 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα


 


1. Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου Στέφανου Αν. Οικονόμου στον
οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική επιτροπή κατ΄ εξαίρεση, για την εκπροσώπηση
του Δήμου Σιθωνίας για εκδίκαση αίτησης αναστολής ενώπιον Μονομελούς
Πρωτοδικείου Χαλκιδικής κατά της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης από το
Α.Π.Θ. κατά του Δήμου Σιθωνίας βάσει της με αριθμ.: 104/2011 απόφασης
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και της από 7.2.2012 επιταγής προς εκτέλεση,
στο ποσό των 861,00 ευρώ με ΦΠΑ.


2. Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σιθωνίας.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 132/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 17/05/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ