Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6348/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                     1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                       2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.         3) Κωστίκας Στυλιανός
4) Λογοτριβή Ελένη                               4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                                  5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                   6) Μάλαμα Κυριακή
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Πράτσας Ιωάννης
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης και  Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Κωστίκας Στυλιανός, στην έναρξη του πρώτου εκτός ημερησίας θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 132/2011
Θέμα: 2ο    
«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 44.508,70  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.10.6119.0001 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου».
2) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0012 ποσού 6.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου».
3) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0013 ποσού 6.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Νικολάου».
4) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0014 ποσού 6.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου».
5) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0014 ποσού 6.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Νικολάου».
6) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0079 ποσού 8.508,70 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απογραφή υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ.Νικήτης. Ν.Μαρμαρά, και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας».

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι αναγκαίες, διότι πρέπει να προλάβουν να ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα τα σχολεία , καθώς υπάρχει προθεσμία και τα θέματα εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Επίσης, είναι αναγκαία η τροποποίηση, διότι η αρμόδια υπηρεσία για την νομιμοποίηση μη νόμιμων γεωτρήσεων, απαιτεί πλήρη καταγραφή αυτών (συντεταγμένες, ιδιοκτησιακό, παροχή, κλπ). Η μελέτη αυτή θα ενσωματωθεί στα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού, που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ένταξη έργων ύδρευσης στο ΕΣΠΑ. Καθώς επίσης είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν.3852/2010.

Για το λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως εξής: Μεταφέρουμε πίστωση 44.508,70 € από το αποθεματικό στους παραπάνω αναφερόμενους Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,
                                                 Αποφασίζει Ομόφωνα

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως προς τα έξοδα ως εξής:
 Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση εκ 44.508,70  € για την ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.10.6119.0001 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου».
2) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0012 ποσού 6.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου».
3) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0013 ποσού 6.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Νικολάου».
4) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0014 ποσού 6.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου».
5) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0014 ποσού 6.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Νικολάου».
6) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0079 ποσού 8.508,70 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απογραφή υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ.Νικήτης. Ν.Μαρμαρά, και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας».


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                         Ακριβές Αντίγραφο
                              Ο Δήμαρχος