Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6348/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                     1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                       2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.          3) Κωστίκας Στυλιανός
4) Λογοτριβή Ελένη                                4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                                   5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                    6) Μάλαμα Κυριακή
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Πράτσας Ιωάννης
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης και  Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Κωστίκας Στυλιανός, στην έναρξη του πρώτου εκτός ημερησίας θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 131/2011
Θέμα: 1ο    
 «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 σύμφωνα με της οποίες οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν της σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17.2.2010. Της εγκυκλίους 50410/7.9.2010 και 24/οικ.50259/6.9.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. Τα άρθρα 10 και 101 του Ν.3584/07.
2. Την υπ΄αριθμ.02/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι ο Ιωάννης Λάκκας του Χρήστου συνδέεται με το Δήμο Τορώνης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 89/08-03-2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της υπ΄αριθμ.02/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.
3. Την υπ΄αριθμ.26/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι οι: 1) Μαρία Αλέγρα του Νικήτα, 2) Νικόλαος Πολυγυρνός-Καρράς του Ιωακείμ και 3) Νικόλαος Κομπούρης του Αριστείδη συνδέονται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 99/11-03-2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της υπ΄αριθμ.26/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.
4. Την υπ΄αριθμ.35/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι οι: 1) Μιχαλούδης Στόικος του Ιωάννη και της Μαρίας και 2) Καρράς Νικόλαος του Βασιλείου συνδέεται με το Δήμο Σιθωνίας   με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 185/2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται, ότι κατά της υπ΄αριθμ.35/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.
5. Την υπ΄αριθμ.48/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι ο Δαλδογιάννης Άγγελος του Βαλσάμη συνδέεται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 105/18-03-2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της υπ΄αριθμ.48/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο
6. Την υπ΄αριθμ.06/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι ο Χρήστος Ζαφείρης του Ιωάννη συνδέεται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 90/08-03-2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της υπ΄αριθμ.06/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο
7. Την υπ΄αριθμ.12/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι ο Χρήστος Ζαφείρης του Ιωάννη συνδέεται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 90/08-03-2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της υπ΄αριθμ.06/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο
8. Της υπ΄αριθμ.Πρωτ.2226/28.2.2011 και 2228/28.2.2011, Δήμου Σιθωνίας, αιτήσεις των, Χρήστου Ζαφείρη του Ιωάννη κάτοικου Μεταγγιτσίου, Μιχαλούδη Στόικου του Ιωάννη, του Καρρά Νικολάου του Βασιλείου κάτοικου, του Λάκκα Ιωάννη του Χρήστου, Αλέγρα Μαρία του Νικήτα, Πολυγυρνού-Καρρά Νικολάου, Κομπούρη Νικολάου του Αριστείδη, Σακαλή Αστερίου του Νέστορα και Δαλδογιάννη Άγγελου του Βαλσάμη κάτοικου, οι οποίοι δικαιώθηκαν τελεσίδικα με της ανωτέρω αποφάσεις.
9. Την υπ΄αριθμ.Πρωτ.2720/14-3-2011 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 εξαιρούνται της απαγόρευσης έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερομένη στη υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 Ν.2190/94 οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση της δικαστική απόφαση.
11. Της διατάξεις του άρθ. 58 παρ.1 περιπτ.δ΄ του Ν.3852/2010, σχετικά με της αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπου «ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών όλου του Δήμου εκδίδει της πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, της κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου».  
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Σιθωνίας και Τορώνης, που συνενώθηκαν βάσει του Ν.3852/2010 σε ένα ενιαίο με την επωνυμία «Δήμος Σιθωνίας», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών.
13.  Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζεται το άρθ.101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007), διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο της υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν βάσει του κώδικα αυτού – δηλαδή αποστέλλεται για δημοσίευση στο ΦΕΚ με μέριμνα του Φορέα και όχι του Γ.Γ. της Περιφέρειας (αναλογική εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 77/2007 για τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων της ΟΤΑ).
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ.Κόκκινος αναφέρει ότι υπάρχουν σχετικές εγκύκλιοι για συμμόρφωση των Δήμων στις δικαστικές αποφάσεις.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα.
                                                         Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Να συσταθούν οι κάτωθι προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων:
1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Καθαριότητας,  στην οποία κατατάσσεται ο Χρήστος Ζαφείρης του Ιωάννη.
2. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία κατατάσσεται ο Μιχαλούδης Στόικος του Ιωάννη.
3. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία κατατάσσεται ο Καρράς Νικόλαος  του Βασιλείου.
4. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας,  στην οποία κατατάσσεται ο Λάκκας Ιωάννης του Χρήστου.
5. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία κατατάσσεται η Αλέγρα Μαρία του Νικήτα.
6. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Αποχέτευσης,  στην οποία κατατάσσεται ο Πολυγυρνός-Καρράς Νικολάου.
7. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία κατατάσσεται ο Κομπούρης Νικόλαος του Αριστείδη.
8. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Καθαριότητας,  στην οποία κατατάσσεται ο Σακαλής Αστέριος του Νέστορα.
9. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου  στην οποία κατατάσσεται ο Δαλδογιάννης  Άγγελος του Βαλσάμη.
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Η δαπάνη των θέσεων του παραπάνω προσωπικού ύψους  159.000,00 €, θα καλυφθούν από το Δημοτικό Προϋπολογισμό για το έτος 2011 και θα βαρύνει της κάτωθι Κ.Α.:
1. Στον Κ.Α. 02.20.6021 με το ποσό των 53.500,00 €
2. Στον Κ.Α. 02.20.6022 με το ποσό των 12.000,00 €
3. Στον Κ.Α. 02.20.6052 με το ποσό των 15.000,00 €
4. Στον Κ.Α. 02.25.6021.0001 με το ποσό των 53.500,00 €
5. Στον Κ.Α. 02.25.6022.0001 με το ποσό των 10.000,00 €
6. Στον Κ.Α. 02.25.6052.0001 με το ποσό των 15.000,00 €
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στου αντίστοιχους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 233.000,00 €  ετησίως.
Η κατάταξη του ως άνω προσωπικού της παραπάνω συνιστώμενες θέσεις θα γίνει με απόφαση που θα εκδοθεί από το αρμόδιο της διορισμό όργανο, η οποία θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 5 του Ν. 3852/2010. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Λογοτριβή Ελένη δηλώνει παρούσα.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πετρίδης Νικόλαος, 4) Πράτσας Ιωάννης, διότι με την αριθμ.: 20/2077 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που δημοσιεύτηκε στις 11-6-2007, κρίθηκε ότι ο νομικός χαρακτηρισμός σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου, στο πλαίσιο άσκησης δικαστικής δικαιοδοσίας, έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική απαγόρευση της μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Μετά την εξέλιξη αυτή και σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8/11/2006, εφαρμοστέες είναι οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις μόνο εφόσον έχουν καταστεί αμετάκλητες πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, δηλαδή πριν από την 11-6-2007 και αφορούν αγωγές που είχαν ασκηθεί πριν τη δημοσίευση του Π.Δ. 164/2004 , δηλαδή πριν από την 19-7-2004.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                            Ακριβές Αντίγραφο
                                    Ο Δήμαρχος