Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

12η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                    Νικήτη, 27.07.2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 13581
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής                                                                      ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) Το υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41,78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 02/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

1) Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων κατά της πολεοδομικής μελέτης: «Πολεοδομική Μελέτη στην περιοχή Α’ κατοικίας του οικισμού Ν. Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου»-Β’ Ανάρτηση). (Εισηγητές: κ. Κυρατσού Ελένη και κ. Παπαζαχαρίας, Υπηρεσία Δόμησης)

2) Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου και της ΕΕΑΑ για τη μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

3) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων του Δήμου Σιθωνίας για τον χαρακτηρισμό τους ως εποχικής και τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Ν. 429/1976(ΦΕΚ 235/76) Δ.Ε.Σιθωνίας (επαγγελματικό και οικιακό τιμολόγιο). (Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας)

4) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων του Δήμου Σιθωνίας για τον χαρακτηρισμό τους ως εποχικής και τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Ν. 429/1976(ΦΕΚ 235/76) Δ.Ε.Τορώνης (επαγγελματικό τιμολόγιο). (Εισηγητής: κ. Κομπούρης Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας)

5) Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης γεωτεμαχίου (αίτηση κ. Ρεβενικιώτη). (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Πρ/μενη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

6) Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οικοπέδου (αίτηση κ. Πετροκτιστη). (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Πρ/μενη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

7) Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οικοπέδου (αίτηση SIGMA RESORT AE). (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Πρ/μενη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

8) Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οικοπέδου (αίτηση κ. Κουμιώτη). (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Πρ/μενη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

9) Έγκριση χορήγησης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής της παιδικής κατασκήνωσης «ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ EXPRESS» της εταιρείας ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ Α.Ε.. (Εισηγήτρια: κ. Χριστιανού Στυλιανή, Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)

10) Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου μέλους στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Φάλκος Αντώνιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Σχολική Α/θμιας)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη
Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων

1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6)Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου