Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 7/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τρεις (23) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 7416/19-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι ένας (21) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)Γεωργιάδης
Αναστάσιος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Κατσίκης Παναγιώτης


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Τσιάρας
Εμμανουήλ


4) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         4)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Χάλκια Άννα


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        6)
Σπανός Μιχαήλ


7) Λογοτριβή Ελένη                                                   


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Κωστίκας Στυλιανός


10) Λαθούρη Πάργα Μαρία


11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Γκιώτης Νικόλαος


16) Φάλκος Κωνσταντίνος


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Κυριακή Μάλαμα


20) Πετρίδης Νικόλαος


21) Μάντσιος Βασίλειος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται και η
Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Καπλάνης Γεώργιος  Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά, 2) κ. Τσελεπής Ανέστης
Τ.Κ. Σάρτης.


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος
βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της
ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Μάντσιος
Βασίλειος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως το οποίο συζητήθηκε
δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε έκτο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  127/2012


Θέμα: 3ο         


«Παραλαβή και έγκριση της μελέτης
εφαρμογής του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά
(Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων
στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά)»».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο
(3
ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. το από 17-4-2012 έγγραφο της Κοινοπραξίας ΤΕΜΚΟ Α.Τ.Ε.-Βαφειάδης
Α.Τ.Ε., σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο μελέτη εφαρμογής
του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά (Κατασκευή
αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή
Παράδεισος Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά)» για έγκριση.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και
το ανωτέρω έγγραφο,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη
μελέτη εφαρμογής του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά
(Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων
στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά)» με ανάδοχο την Κοινοπραξία ΤΕΜΚΟ
Α.Τ.Ε.-Βαφειάδης Α.Τ.Ε..


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 127/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 26/04/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ