Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9)
του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  06/05/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της
ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους
παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
της αριθμ. πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι
νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα
(19) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αρσένης Καλλικρατίδας                                    1.Σπανός Μιχαήλ
 2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                      2. Παπαλέξης Κων/νος
 3. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                        3.
  Παστογιάννης Γεώργιος
 4. Λογοτριβή Ελένη                                           
  4. Δημητρός Δημήτριος του Αστ
 5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                    5. Γκαλή Γιαννούλα
 6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 
  6. Κατσίκης Παναγιώτης
 7. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                     7. Τσιάρας Εμμανουήλ
 8. Χριστοδούλου Νικόλαος                                 
  8. Μάλαμα Κυριακή
 9. Παπαστεργίου Αχιλλέας
 10. Φάλκος Κων/νος
 11. Μάντσιος Βασίλειος
 12. Γκιώτης Νικόλαος
 13. Κωστίκας Στυλιανός
 14. Γιοβανούδας Βαρσάμης
 15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
 16. Πράτσας Άγγελος
 17. Πράτσας Ιωάννης
 18. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
 19. Πετρίδης Νικόλαος

 

Οι οποίοι δεν
προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η
Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση
δεν παρίστανται οι Πρόεδροι Συκιάς, Σάρτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου, Νικήτης και
Μεταγγιτσίου.

Προσήλθαν στη
συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Κατσίκης Παναγιώτης,
3) Παρδάλης Γεώργιος, Πρ.Δημ.Κοιν.Αγ.Νικολάου, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
εικοστού (20ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος
Δημ.Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθε στο εικοστό τέταρτο (24ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Αποχώρησαν από
τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κων/νος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3)
Πράτσας Ιωάννης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου (26ου)
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος
αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως 
του εικοστού έβδομου (27ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 127/2011

Θέμα: 27ο        

 «Εναρμόνιση-τακτοποίηση-προσαρμογή τελών
καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου (Δ.Φ.) και ακίνητης περιουσίας
(Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το Ν.3852/2010».

 

Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό
έβδομο (27o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

1. Λαμβάνοντας
υπ όψη
τις διατάξεις
του άρθρου 21 παρ.1,και του άρθρου 22 του Β.Δ.24/9-20/10/1958 δια του άρθρου 25
παρ.12 του Ν.1828/89, του άρθρου 1 παρ.1 και 4 τoυ   Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 του Ν.429/76,  το άρθρο4, 5 του Ν.1080/80,  με την παρ.4 του άρθρου 7  του Ν.2307/95, της παρ.14, του άρθρου   25 παρ.3 τoυ Ν.2539/97 του άρθρου 9 του
Ν.2503/97 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3345/2005. τις παρ. 1-5 του άρθρου 266 του Ν.
3852/2010:

2. Τις διατάξεις
του άρθρ.25, παρ.12 τoυ Ν.1828/89 σύμφωνα με τις οποίες τα τέλη καθαριότητας
& φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για
τηv  αντιμετώπιση των  δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και
φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες
δημοτικές υπηρεσίες αvταπoδoτικoύ χαρακτήρα και μπορεί vα αναπροσαρμόζεται με
απόφαση τoυ Δ.Σ., εισηγούμαι την αναπρο­σαρμογή των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού.

3. Σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
1 του Ν.429/76 και τροποποιήθηκε  με την
παρ.4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 με την απόφαση του Δ.Σ μπορεί να ορίζεται
διαφορετικός συντελεστής για κάθε κατηγορία υπόχρεων ανάλογα με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και μέχρι επτά κατηγοριών, από τους οποίους δύο για στεγασμένους
χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλαν­θρωπικών ή
νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και (εκτός από τις
ιδιωτικές κλινικές)  πέντε (5)για
στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως . Η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της
τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου. Ο συντελεστής
του τέλους πρέπει να προσδιοριστεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά
τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή τις
αποδοχές του προσωπικού, και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή,
τη λειτουργία και την  εν γένει  βελτίωση της υπηρεσίας αυτής .Ο μη
προσδιορισμός του τέλους στο προσήκων ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι
σχετικές δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των
μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 233 και 234 του
Ν.3852/2010(άρθρο 17 Ν. 1080/80). Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΑΝ.344/68 η ισχύς
των αποφάσεων για την επιβολή του τέλους καθαριότητας μπορεί να ορισθεί ότι
αρχίζει από τη 1η Ιανουαρίου του έτους, μέσα στο οποίο λαμβάνονται .

4.Την επιβολή των
τελών , δικαιωμάτων και εισφορών εισηγείται στο Δ.Σ. η οικονομική επιτρο­πή
(άρθρο 72 παρ.1 περίπτ.ε΄ Ν. 3852/2010.)

5.Τονίζουμε επίσης
ότι οι τελευταίες  αποφάσεις  των ΔΕ. 
Σιθωνίας και Τορώνης σχετικά με την αναπροσαρμογή των δημοτικών  τελών οι οποίες είναι οι υπ΄ αριθμόν  294/2009 και 312/2009 (για τα τέλη
καθαριότητας και φωτισμού)  και η  287/2008(Τ.Α.Π)   του Δήμου Σιθωνίας και οι υπ’ αριθμόν  173/2007(τέλη καθαριότητας και
φωτισμού),8/1999,222/2001 (Τ.Α.Π) του Δήμου Τορώνης  και σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής
υπηρεσίας δεν καλύπτουν τα έξοδα. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η
αναπροσαρμογή  λόγω των ετών για τα ο­ποί­α
δεν λήφθηκε  σχετική απόφαση, με
αποτέλεσμα να είναι ελλειμματικά και συνεπώς να χρή­ζουν άμεσης τροποποίησης
ώστε να ανταποκριθούν στις πραγματικές δαπάνες του νέου Δήμου.

 6. Τα έσοδα – έξοδα τελών καθαριότητας &
φωτισμού, για το 2010 ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα
απολογιστικά στοιχεία του Δήμου, ήταν:

                                        Δ.Ε
ΣΙΘΩΝΙΑΣ                             Δ.Ε ΤΟΡΩΝΗΣ              

Κατοικίες                           1,63€/τ.μ                               1,00€/τ.μ

Καταστήματα
               1,98€/τ.μ                                      2,10€/τ.μ

Δ.Φ                                     0,13€/τ.μ                                 0,13€/τ.μ

Τ.Α.Π                                  3,50%ο                                                             
3,50%ο

 

                                    Δ.Ε
ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                  Δ.Ε ΤΟΡΩΝΗΣ                 ΣΥΝΟΛΟ

 (τέλη καθαριότητας + φωτισμού)

ΕΣΟΔΑ                              1.882.000 €                                      
508.000 €                           2.390.000 €

ΕΞΟΔΑ                              2.244.000 €                                     1.024.000 €              
3.268.000 €

          

            Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει
ότι και οι δύο Δήμου παρουσίαζαν παθητικό στις υπηρεσίες καθαριότητας και
φωτισμού.

            Επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό,
τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά 
τις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας & φωτισμού, δηλ.
τις αποδοχές του προ­σω­πι­κού, την προμήθεια & συντήρηση των μέσων
αποκομιδής των απορριμμάτων, το αντίτιμο ηλεκτρ. ρεύματος για ΦΟΠ και κάθε άλλη
δαπάνη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή, τη λει­τουρ­γία και την εν γένει
βελτίωση των υπηρεσιών αυτών.

            Επίσης βάσει των διατάξεων των
άρθρων 10 του Ν215/75 και 23 του Ν 1080/80 η ενοποίηση των τελών που
προτείνονται  λειτουργεί προς  εξυπηρέτηση της διοικητικής και οικονομικής
απλοποίησης, λαμβάνοντας υπ΄ όψη το γεγονός ότι δεν είχε ληφθεί ορθολογική
μέριμνα  για τον ισοσκελισμό εξόδων –
εσόδων από τους παλαιούς Δήμους. Επιπλέον δε το κόστος προμήθειας των καυσίμων
που έχει διπλασιασθεί από τις προβλέψεις του 2009 μας υποχρεώνει να προβούμε
στις απαραίτητες διορθώσεις.

 

            Ως εκ τούτου και βάσει των
προαναφερόμενων στοιχείων εισηγούμαι την εναρμόνιση – τακτοποίηση – προσαρμογή των
τελών καθαριότητας
και φωτισμού, του Δ.Φ και του Τ.Α.Π αναλύοντας τους
συντελεστές των δημοτικών τελών για τον Μαϊο 2011 και εφεξής για
όλο τον Δήμο Σιθωνίας όπως παρακάτω:

 

1. Τέλος Καθαριότητας και
Φωτισμού

Κατοικίες                                     2,00€/τ.μ           (1,55€/τ.μ καθαριότητα και
0,45€/τ.μ φωτισμός)

Καταστήματα                              2,80€/τ.μ           (2,15€/τ.μ καθαριότητα και
0,65€/τ.μ φωτισμός)

 

2. Δημοτικός Φόρος (Δ.Φ)

0,40€/τ.μ
(στεγασμένοι χώροι)

    0,20€/τ.μ (μη στεγασμένοι χώροι)

 

3. Τ.Α.Π (Συντελεστής)

3,50%ο

 

3α. Τ.Α.Π (Ζώνες)

Εντός
οικισμού

1.000€/τ.μ

οικίες
& καταστήματα

Συντελεστής
οικοπέδου

0,60

 

 

 

Εκτός
σχεδίου

1.500€/τ.μ

οικίες
& καταστήματα

Συντελεστής
οικοπέδου

0,60

 

 

 

Οικόπεδα
εντός οικισμού

100€/τ.μ

Συντελεστής
οικοπέδου

0,60

 

 

 

Αγροτεμάχια
εκτός οικισμού

80€/τ.μ

Συντελεστής
οικοπέδου

0,60

 

Στόχος μας αλλά και
υποχρέωσή μας είναι να υπάρχει ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων για τις υπηρεσίες
καθα­ρι­­ότητας και φωτισμού όπως προτείνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

– Τέλη από
κατοικίες:

– Μισθοδοσία
υπαλλήλων:                      
1.000.000€

                          1.200.000τ.μ x 2,0(1) €/τ.μ = 2.400.000€

– Καύσιμα:                                                    400.000€

 

– Συντήρηση
οχημάτων:                             
300.000€

– Τέλη από
καταστήματα:

– Καθαριότητα ακτών, ρεμάτων,

κοι­νό­χρη­στων χώρων κ.λπ:                         300.000€

                             500.000τ.μ x 2,8(2) €/τ.μ = 1.400.000€

– Προμήθεια
κάδων:                                   
200.000€

 

– ΔΕΗ
(επεκτάσεις,

                                                        
Σύνολο: 3.800.000€

υπογειοποιήσεις
κ.λπ):                               
300.000€

 

– Προμήθεια
φωτιστικών

 

λαμπτήρων
κ.λπ:                                         
300.000€

 

– Συντήρηση
φωτιστικών

 

λαμπτήρων
κ.λπ:                                         
150.000€

 

– Έξοδα διοίκησης
:                                    
500.000€

 

– Αγορά μηχ/κού
εξοπλισμού:                    
350.000€

 

Σύνολο:
3.800.000€

 

Ακολούθησε
διαλογική συζήτηση :

Οι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, Πράτσας
Άγγελος και Ρεβενικιώτης Δημήτριος
ανέφεραν ότι δεν ψηφίζουν την
εισήγηση γιατί πρόκειται για μεγάλη 
αύξηση των τελών και τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται είναι ανακριβή,
με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αλλού. Μην ξεχνάμε την οικονομική κατάσταση των
πολιτών και δεν μπορούμε να τους επιβαρύνουμε και άλλο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κατσίκης
Παναγιώτης, Γεωργιάδης Αναστάσιος, δεν ψηφίζουν την εισήγηση και   συμφωνούν με την θέση των παραπάνω, καθώς
επίσης και ο Πετρίδης Νικόλαος, αναφέρει ότι τα τέλη στα ακίνητα με πολύ μεγάλο
εμβαδό να είναι όπως τα αναφέρει ο Νόμος.

Στη συνέχεια και
έχοντας υπόψη:

       
Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.12 του Ν.1828/89, του
άρθρου 1 παρ.1 και 4 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.429/76, το άρθρο 5 του Ν.1080/80, με την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.2307/95,
του άρθρου 25 παρ.3 του Ν.2539/97 και του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.3345/2005, τις παρ.
1-5 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

       
Τις ιδιαιτερότητες των δημοτικών Ενοτήτων και τα
οικονομικά στοιχεία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού όπως ήταν
διαμορφωμένα και από τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να γίνει πλήρης
εναρμόνιση, τακτοποίηση και προσαρμογή ώστε να επέλθει και από το Ν.3852/2010
οριζόμενος ισοσκελισμός.

       
Την απόφαση 4/2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής.

       
Την απόφαση 53/2011 της Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την
εναρμόνιση – τακτοποίηση – προσαρμογή των τελών καθαριότητας, φωτισμού,
Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π από τον Μάιο του 2011 και εφεξής για όλο το Δήμο
Σιθωνίας όπως παρακάτω:

 

1. Τέλος Καθαριότητας και
Φωτισμού

Κατοικίες                                    
2,00€/τ.μ           (1,55€/τ.μ
καθαριότητα και 0,45€/τ.μ φωτισμός)

Καταστήματα                              2,80€/τ.μ           (2,15€/τ.μ καθαριότητα και
0,65€/τ.μ φωτισμός)

 

2. Δημοτικός Φόρος (Δ.Φ)

0,40€/τ.μ
(στεγασμένοι χώροι)

    0,20€/τ.μ (μη στεγασμένοι χώροι)

 

3. Τ.Α.Π (Συντελεστής)

3,50%ο

 

3α. Τ.Α.Π (Ζώνες)

Εντός οικισμού

1.000€/τ.μ

οικίες & καταστήματα

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

 

 

 

Εκτός σχεδίου

1.500€/τ.μ

οικίες & καταστήματα

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

 

 

 

Οικόπεδα εντός οικισμού

100€/τ.μ

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

 

 

 

Αγροτεμάχια εκτός οικισμού

80€/τ.μ

Συντελεστής οικοπέδου

0,60

 

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τους ανωτέρω λόγους που προανέφεραν
1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Κατσίκης Παναγιώτης, 4)
Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) Ρεβενικιώτης Δημήτριος,  6) Πετρίδης Νικόλαος και η κα. Λαθούρη-Πάργα
Μαρία δήλωσε παρούσα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 127/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο Πρόεδρος