Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 7416/19-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                   1)Γεωργιάδης Αναστάσιος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                     2) Κατσίκης Παναγιώτης
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                        3) Τσιάρας Εμμανουήλ
4) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                  4) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                    5) Χάλκια Άννα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 6) Σπανός Μιχαήλ
7) Λογοτριβή Ελένη     
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Κωστίκας Στυλιανός
10) Λαθούρη Πάργα Μαρία
11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γκαλή Γιαννούλα
15) Γκιώτης Νικόλαος
16) Φάλκος Κωνσταντίνος
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Κυριακή Μάλαμα
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάντσιος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Καπλάνης Γεώργιος  Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά, 2) κ. Τσελεπής Ανέστης Τ.Κ. Σάρτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Μάντσιος Βασίλειος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε έκτο στη σειρά.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 
Αριθμός Απόφασης:  126/2012
Θέμα: 7ο  
«Έγκριση οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου 2012 του Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 130/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τριμηνιαία έκθεση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου του 1ου τριμήνου έτους 2012, καθώς και η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 01-01-2012 έως 31-03-2012 και τις υποβάλλει στο Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 3852/2010.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της ανωτέρω τριμηνιαίας έκθεσης.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

                                                                           Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σιθωνίας του 1ου τριμήνου 2012,  από 01/01/2012 μέχρι 31/03/2012, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 5) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Λογοτριβή Ελένη, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Κωστίκας Στυλιανός, 10) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 12) Γκιώτης Νικόλαος, 13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Πετρίδης Νικόλαος, 15) Κατσίκης Παναγιώτης.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος, 2) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, ο οποίος αναφέρει ότι αν αναλογικά συνεχιστούν έτσι τα έσοδα θα έχουμε απόκλιση στον προϋπολογισμό κατά 60%.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) Γκαλή Γιαννούλα, δηλώνουν παρόντες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
                                                    Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
                                                     Υπογραφή                                               Υπογραφές
                                                                                  Ακριβές Απόσπασμα
                                                                                  Νικήτη, 26/04/2012
                                                                                   Ο Πρόεδρος
 

                                                                          ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ