Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  06/05/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                  1.Σπανός Μιχαήλ
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Παπαλέξης Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.      3. Παστογιάννης Γεώργιος
4. Λογοτριβή Ελένη                            4. Δημητρός Δημήτριος του Αστ
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                   5. Γκαλή Γιαννούλα
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                 6. Κατσίκης Παναγιώτης
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος                    7. Τσιάρας Εμμανουήλ
8. Χριστοδούλου Νικόλαος                 8. Μάλαμα Κυριακή
9. Παπαστεργίου Αχιλλέας
10. Φάλκος Κων/νος
11. Μάντσιος Βασίλειος
12. Γκιώτης Νικόλαος
13. Κωστίκας Στυλιανός
14. Γιοβανούδας Βαρσάμης
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Πράτσας Άγγελος
17. Πράτσας Ιωάννης
18. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι Συκιάς, Σάρτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου, Νικήτης και Μεταγγιτσίου.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Παρδάλης Γεώργιος, Πρ.Δημ.Κοιν.Αγ.Νικολάου, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού (20ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθε στο εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κων/νος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3) Πράτσας Ιωάννης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου (26ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως  του εικοστού έβδομου (27ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 125/2011
Θέμα: 25ο    
 «Έγκριση της αρ. 7/2011 αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., που αφορά «Αποζημίωση μελών Δ.Σ.»».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό πέμπτο (25o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 7/2011 απόφαση του υπ’ αριθμ.: 2/2011 πρακτικού της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., στην οποία αποφασίστηκε η καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης  για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία η Πρόεδρος, ίση με τη μηνιαία αποζημίωση Αντιδημάρχου και ο Αντιπρόεδρος, με το ποσό των 1.000,00 € μηνιαίως ως υπεύθυνου λειτουργίας των κάμπινγκ. Επίσης αποφασίστηκε η καταβολή αποζημίωσης ποσού 30,00 € ανά συνεδρία προς κάλυψη των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες.
Ο κ. Πράτσας Άγγελος προτείνει ο μισθός της Προέδρου να είναι στο μισό από το προτεινόμενο, να μην πληρώνεται ο Αντιπρόεδρος και αποζημίωση ποσού 30,00 € ανά συνεδρία προς κάλυψη των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την αρ.7/2011 απόφαση της Α.Ε. και τις ανωτέρω προτάσεις,
                                                     Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αρ. 7/2011 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., που αφορά την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης  για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία η Πρόεδρος, ίση με τη μηνιαία αποζημίωση Αντιδημάρχου, ο Αντιπρόεδρος με το ποσό των 1.000,00 € μηνιαίως ως υπεύθυνου λειτουργίας των κάμπινγκ και την καταβολή αποζημίωσης ποσού 30,00 € ανά συνεδρία προς κάλυψη των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες.

Μειοψηφούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, διότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να καθορίσει αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου της Α.Ε. δεν είναι νόμιμη, διότι είναι μονομετοχική δημοτική Α.Ε. και πρέπει η αποζημίωση να καθοριστεί βάσει των εσόδων της δημοτικής επιχείρησης. 2) Πετρίδης Νικόλαος, διότι κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος η ενδιαφερομένη Πρόεδρος συμμετείχε και πήρε το λόγο και γι’ αυτό η απόφαση είναι παράνομη.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννουλα, ψηφίζει τον μισθό της Προέδρου Α.Ε και την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. και δεν ψηφίζει τον μισθό του Αντιπροέδρου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πράτσας Άγγελος και Ρεβενικιώτης Δημήτριος, ψηφίζουν ο μισθός της Προέδρου να είναι στο μισό από τον προτεινόμενο, να μην πληρώνεται ο Αντιπρόεδρος και αποζημίωση ποσού 30,00 € ανά συνεδρία προς κάλυψη των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                              Ακριβές Αντίγραφο
                                  Ο Δήμαρχος