Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 7416/19-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1)Γεωργιάδης Αναστάσιος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Κατσίκης Παναγιώτης
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.      3) Τσιάρας Εμμανουήλ
4) Παπαστεργίου Αχιλλέας                 4) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  5) Χάλκια Άννα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος               6) Σπανός Μιχαήλ
7) Λογοτριβή Ελένη     
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Κωστίκας Στυλιανός
10) Λαθούρη Πάργα Μαρία
11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γκαλή Γιαννούλα
15) Γκιώτης Νικόλαος
16) Φάλκος Κωνσταντίνος
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Κυριακή Μάλαμα
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάντσιος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Καπλάνης Γεώργιος  Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά, 2) κ. Τσελεπής Ανέστης Τ.Κ. Σάρτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Μάντσιος Βασίλειος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε έκτο στη σειρά.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 
Αριθμός Απόφασης:  124/2012
Θέμα: 5ο    
«Εξώδικη δήλωση-καταγγελία μίσθωσης της «Χ.ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 02-03-2012 εξώδικη δήλωση-καταγγελία μίσθωσης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ.ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ και Σίας Ο.Ε.» προς το Δήμο Σιθωνίας. Αναφέρει ότι με την από 21-01-2000 σύμβαση εμπορικής μίσθωσης, η δημοτική επιχείρηση του πρώην Δήμου Τορώνης, εκμίσθωσε αρχικά στον Δημοσθένη Μυλωνά του Γεωργίου, στη θέση του οποίου υποκαταστάθηκε νόμιμα, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, λόγω εκχώρησης και αναδοχής της μισθωτικής σύμβασης με το από 20-04-01 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και εκχώρησης μισθωτικής σχέσης, ένα μίσθιο στεγασμένο χώρο 200,00 τ.μ. με το έμπροσθεν αυτού στεγασμένο χώρο εμβαδού 100,00 τ.μ. και όπισθεν αυτού ακάλυπτο 100 τ.μ. που βρίσκεται μέσα στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα πώλησης ειδών super market.  Καταγγέλλει την ανωτέρω σύμβαση μίσθωση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 Π.Δ. 34/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 Ν. 3853/2010 και θα αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του με την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, καταβάλλοντας ταυτόχρονα την προβλεπόμενη από την ίδια διάταξη αποζημίωση (δηλ. το 1/12 του ετήσιου μισθώματος). Επίσης υπέβαλε αίτημα αναπροσαρμογής (δραστικής μείωσης) του μισθώματος και για τους τρεις μίσθιους χώρους που του έχει εκμισθώσει και χρησιμοποιεί μέσα στο κάμπινγκ Πλατανίτσι κατά 50% σύμφωνα και με άλλες αποφάσεις που έχουν παρθεί στην περιφέρεια, για τους λόγους που ειδικά και εμπεριστατωμένα εκθέτει το περιεχόμενό των αιτήσεων του.
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τζίτζιος αναφέρει ότι προκειμένου να μην μπούμε στην διαδικασία της εκ νέου μίσθωσης του ακινήτου μήπως προτίθεται η επιχείρηση να λειτουργήσει και φέτος το super market
Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι το θέμα πρέπει να αναβληθεί διότι πρέπει να εξετασθεί διεξοδικά το ζήτημα από νομικής άποψης.
Ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4071/12 είναι δυνατή η μείωση κατά 20% μόνο γι΄ αυτό οι νομικοί της εταιρείας και του Δήμου πρέπει να συζητήσουν και να βρουν λύση.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αναβολή του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,

Αποφασίζει Ομόφωνα


Την αναβολή του θέματος προκειμένου να διερευνηθεί καλύτερα.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/04/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ