Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  06/05/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                   1.Σπανός Μιχαήλ
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                     2. Παπαλέξης Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.      3. Παστογιάννης Γεώργιος
4. Λογοτριβή Ελένη                            4. Δημητρός Δημήτριος του Αστ
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                   5. Γκαλή Γιαννούλα
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                6. Κατσίκης Παναγιώτης
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος                    7. Τσιάρας Εμμανουήλ
8. Χριστοδούλου Νικόλαος                  8. Μάλαμα Κυριακή
9. Παπαστεργίου Αχιλλέας
10. Φάλκος Κων/νος
11. Μάντσιος Βασίλειος
12. Γκιώτης Νικόλαος
13. Κωστίκας Στυλιανός
14. Γιοβανούδας Βαρσάμης
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Πράτσας Άγγελος
17. Πράτσας Ιωάννης
18. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι Συκιάς, Σάρτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου, Νικήτης και Μεταγγιτσίου.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Παρδάλης Γεώργιος, Πρ.Δημ.Κοιν.Αγ.Νικολάου, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού (20ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθε στο εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κων/νος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3) Πράτσας Ιωάννης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου (26ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως  του εικοστού έβδομου (27ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 124/2011
Θέμα: 24ο    
 «Επιχορήγηση των εκδηλώσεων 1) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων, 2) 41ος Διεθνής κολυμβητικός διάπλους του Τορωναίου Κόλπου, 3) Ετήσια Χορωδιακή Συνάντηση».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο (24o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 63/27-04-2011 έγγραφο της Εκπολιτιστικής Εταιρείας Νέων Νικήτης «Ο ΣΙΘΩΝ», σύμφωνα με το οποίο αιτείται την επιχορήγηση  ποσού 20.508,00 € για δύο εκδηλώσεις, 1) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων 5 και 10 χιλιομέτρων και 2) 41ος Διεθνής κολυμβητικός διάπλους του Τορωναίου Κόλπου.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων 5 και 10 χιλιομέτρων, διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.). Η ημερομηνία διεξαγωγής που ορίστηκε από της Κ.Ο.Ε. είναι 11 και 12 Ιουνίου 2011. Οι αθλητές που θα συμμετέχουν πρέπει να ανήκουν στην Κ.Ο.Ε. και οι διακρίσεις τους υπολογίζονται για τη συμμετοχή τους ή όχι στην Ολυμπιάδα του 2012 στο Λονδίνο.
Ο 41ος Διεθνής κολυμβητικός διάπλους του Τορωναίου Κόλπου, θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Ιουλίου 2011, με τριήμερο εκδηλώσεων.
 Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΣ» Νέου Μαρμαρά, σύμφωνα με το οποίο αιτείται οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 1.500,00 € για τη χορωδιακή συνάντηση που πραγματοποιεί στις 14/05/2011 στο Πόρτο-Καρράς
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω στοιχεία,
                                                         Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Εγκρίνει την επιχορήγηση της Εκπολιτιστικής Εταιρείας Νέων Νικήτης «Ο ΣΙΘΩΝ», διοργανωτή του 1) Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μεγάλων Αποστάσεων 5 και 10 χιλιομέτρων και του2) 41ου Διεθνής κολυμβητικού διάπλου του Τορωναίου Κόλπου και ψηφίζει πίστωση 20.508,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735  προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου,  για την αρτιότερη σχεδίαση, οργάνωση και διεξαγωγή, της διεθνούς αυτής εκδήλωσης.
2) Εγκρίνει την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΣ» Νέου Μαρμαρά», διοργανωτή της χορωδιακής συνάντησης στις 14/05/2001 στο Πόρτο Καρράς και ψηφίζει πίστωση 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6735  προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου,  για την αρτιότερη σχεδίαση, οργάνωση και διεξαγωγή αυτής της εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                            Ακριβές Αντίγραφο
                                       Ο Δήμαρχος