Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  06/05/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                 1.Σπανός Μιχαήλ
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Παπαλέξης Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3. Παστογιάννης Γεώργιος
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Δημητρός Δημήτριος του Αστ
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Γκαλή Γιαννούλα
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος               6. Κατσίκης Παναγιώτης
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7. Τσιάρας Εμμανουήλ
8. Χριστοδούλου Νικόλαος                8. Μάλαμα Κυριακή
9. Παπαστεργίου Αχιλλέας
10. Φάλκος Κων/νος
11. Μάντσιος Βασίλειος
12. Γκιώτης Νικόλαος
13. Κωστίκας Στυλιανός
14. Γιοβανούδας Βαρσάμης
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Πράτσας Άγγελος
17. Πράτσας Ιωάννης
18. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι Συκιάς, Σάρτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου, Νικήτης και Μεταγγιτσίου.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Παρδάλης Γεώργιος, Πρ.Δημ.Κοιν.Αγ.Νικολάου, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού (20ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθε στο εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κων/νος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3) Πράτσας Ιωάννης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου (26ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως  του εικοστού έβδομου (27ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 123/2011
Θέμα: 23ο    
 «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την «Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης βοσκοτόπου του δημόσιου δάσους Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό τρίτο (23o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 557/11/6-4-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου, σύμφωνα με το οποίο μας επιστρέφουν το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο του τέως Δήμου Τορώνης, κ. Κυπαρίσση Ντέμπλα, με θέμα τη σύνταξη μελέτης «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βοσκοτόπων» για το Δήμο Τορώνης και την αριθμ.: 207/2010 απόφαση Δ.Σ. Διότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 δεν υφίσταται πλέον ο Δήμος Τορώνης  καθώς συνενώθηκε με το Δ. Σιθωνίας και ως εκ τούτου δεν δύναται να συνυπογράψει η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προγραμματική σύμβαση με μη υφιστάμενο φορέα. Για το λόγο αυτό ζητούν την επικαιροποίηση του ανωτέρω σχεδίου από το Δήμαρχο Σιθωνίας ύστερα από σχετική απόφαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης προτείνεται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση για όλη την περιοχή του διευρυμένου Δήμου, προκειμένου να διευθετηθεί οριστικά το θέμα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης της περιοχής μας με τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί τόσο η αειφορία της βιοποικιλότητας, όσο και η αειφορική παραγωγή βοσκήσιμης βιομάζας προς όφελος της κτηνοτροφίας.
 Για τον ανωτέρω λόγο θέτει υπόψη του Δ.Σ. σχέδιο προγραμματικής σύμβασης που αφορά τη σύνταξη μελέτης «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βοσκοτόπων», μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής.
Ύστερα από το ανωτέρω κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων),
                                                    Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής, για την «Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης βοσκότοπου του Δημοσίου Δάσους Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής», ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ

« ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»

Σήμερα την            /           /         /2011

Οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό Τίνα Μπιρμπίλη.
2. Ο Δήμος Σιθωνίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη.
Έχοντας υπόψη:
1. To Ν.Δ. 86/69 ¨περί Δασικού Κώδικα¨.
2. Το Ν. 998/79 ¨περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας¨.
3. Το άρθρο 28 του Π. Δ/ 393/89.
4. Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 2240/94.
5. Το άρθρο 35, παρ. 1,2,3 του Π.Δ 410/95.
6. Το Π.Δ. 437/81 ¨περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων.
7. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 Περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
8. Την αριθμ. 66102/23-2-95 Απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ. 170/Β’/14-3-95).
9. Το Π.Δ. 146/88 ¨Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας¨.
10. Το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ. 237/Α΄/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
11. τις Διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5-11-2009) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
12. Την αρ. ………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
13. Την αρ.  ………….………. Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών
14. Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας,
Συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης:
ΑΡΘΡΟ  1 : Σκοπός – Αντικείμενο της Σύμβασης

            Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η σύνταξη μελέτης και εκτέλεση έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης βοσκότοπου σε δάση και δασικές εκτάσεις, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σιθωνίας.
            Αντικείμενο της είναι, η μελέτη και η εκτέλεση έργων ως ανωτέρω, που αφορούν κυρίως:
• Την καταγραφή και τη χαρτογράφηση της δασικής και χορτολιβαδικής βλάστησης και των λιβαδικών τύπων.
• Την εφαρμογή προγράμματος αειφορικής διαχείρισης βοσκής
• Την υλοποίηση προγραμμάτων εμπλουτισμού και καλλιέργειας φυτών του βοσκότοπου
• Την υλοποίηση τεχνικών έργων υποδομής προς εξυπηρέτηση του ζωικού κεφαλαίου
• Τη χωροθέτηση των επιμέρους σταβλικών εγκαταστάσεων και του βοσκότοπου ανά ζωική μονάδα
Οι παραπάνω δραστηριότητες αποτελούν ήπιας μορφής επεμβάσεις όπου στοχεύουν στην αύξηση της βοσκήσιμης ύλης, τη βελτίωση της ποιότητας της βοσκήσιμης ύλης,  την ενίσχυση της κτηνοτροφίας και την αειφόρο παραγωγή όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει το δάσος (νερό, παραγωγή θηραμάτων, αναψυχή κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ  2 : Περιγραφή του έργου.
          Το έργο περιλαμβάνει παράλληλες δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης ορεινού βοσκότοπου (δασολίβαδου), με στόχο την ανόρθωση των υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων από την υπερβόσκηση. Με τις παρεμβάσεις του άρθρου 1, επιδιώκεται η αειφορική διαχείριση του βοσκότοπου έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες κανονικής κατανομής και χρήσης του βοσκότοπου,  σε βαθμό όπου θα γίνεται επιλογή του είδους του ζώου όπου θα βόσκει σε κάθε λιβαδικό τύπου και επιπλέον θα καθορίζεται η εποχή και η διάρκεια βόσκησης. 
        Η πρόταση ολοκληρωμένης διαχείρισης βοσκότοπου αναλύεται σε δύο σκέλη :
Α) Στις εργασίες βελτίωσης βοσκότοπου όπως :
1. Έργα υποδομής :
• Η διάνοιξη νέων και η βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δασικού δικτύου, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται και να εξασφαλίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τη διακίνηση των ζώων και των μηχανημάτων διασποράς λιπασμάτων, η μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων, των ζωοτροφών και του προσωπικού, η κτηνοτροφική περίθαλψη των ζώων, οι εκτέλεση των δασικών εργασιών, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών, κ.λ.π.
• Έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση άφθονου υγιεινού και σε χαμηλό κόστος υδροδότησης των ποιμνιοστασίων.
2. Διαχείρισης της βλάστησης με μηχανικά και βιολογικά μέσα.
3. Τεχνίτη σπορά βελτιωμένων νομευτικών ειδών και αναθάμνωση των υποβαθμισμένων εκτάσεων της διάπλασης των αειφύλλων πλατυφύλλων

Β) Στην σύνταξη σχεδίου αειφορικής διαχείρισης, υπό την ενιαία της επιλογής του τρόπου και της μεθόδου εκμετάλλευση, του καθορισμού του επιτρεπόμενου βαθμού βόσκησης κάθε είδους, έτσι ώστε να υπάρχει ωφέλεια τόσο στη βλάστηση, στο έδαφός όσο και στα βόσκοντα ζώα. Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του βοσκότοπου,  υπολογίζεται η βοσκοϊκανότητα και η βοσκοφόρτηση, επιλέγεται το σύστημα βόσκησης και προτείνεται η χωροθέτηση των σταβλικων εγκαταστάσεων. Οι παράμετροι που εξετάζονται είναι η ένταση, η συχνότητα και η εποχή βόσκησης καθώς επίσης και η επιλεκτικότητα  των ειδών.
ΑΡΘΡΟ  3 : Τρόπος εκτέλεσης των έργων.
1. Οι μελέτες και τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από το Δήμο ή τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού.
2. Οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (εγκριτική 237964/22-10-1977 & 97339/5111/6-12-1980).
3. Η έγκριση των μελετών και η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την μελέτη και κατασκευή των δημοσίων δασοτεχνικών έργων (Π.Δ. 437/81 και 146/88).

ΑΡΘΡΟ  4 : Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

α) Φορέας εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος ή η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Σιθωνίας.
β) «Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας, (ή εφόσον δεν υπάρχει, η Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Χαλκιδικής) στελεχωμένη με το απαιτούμενο δασοτεχνικό, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.
γ) «Προϊσταμένη Αρχή ή ¨Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Διεύθυνση Δασών Νομού Χαλκιδικής
δ) Επιβλέποντες για τα έργα της Π.Σ. ορίζονται δασολόγοι (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή Δασοπόνοι (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας», εφόσον δεν υπάρχουν προσλαμβάνονται για τις ανάγκες του έργου.
ε) Τεχνικά Συμβούλια.
• Το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
• Το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (για την περίπτωση του παρακάτω εδαφίου)
στ) Αιτήσεις Θεραπείας. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/84, αποφασίζει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ  5 :  Επιτροπή διαιτησίας.

Συγκροτείται επιτροπή διαιτησίας που σκοπός της είναι :
• Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσης Π.Σ.
• Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Π.Σ.
• Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων
Η επιτροπή αυτή είναι διμερής και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους από κάθε συμβαλλόμενο που μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται ως ακολούθως
Α) Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής:
1 Ο εκάστοτε Διευθυντής της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας με τον νόμιμο αναπληρωτή του ως πρόεδρο.
2 Ο εκάστοτε Διευθυντής της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας  με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Β) Για το Δήμο Σιθωνίας
1. ……………………………., Δήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας,  με αναπληρωτή του τον ……………………………… Δημοτικός Σύμβουλος  του Δήμου Σιθωνίας.
2. ………………………………., Δημοτικός Σύμβουλός του Δήμου Σιθωνίας,  με αναπληρωτή του ………………………………….. Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και ισχύουν εφόσον στη διαμόρφωση της πλειοψηφίας μετέχει και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής . Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η άποψη του προέδρου.
         Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο όταν ζητηθεί από έναν εκ των συμβαλλόμενων μερών

ΑΡΘΡΟ  6 :  Δαπάνη – Χρηματοδότηση του έργου.

1. Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου (εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων), ανέρχεται στο ύψος των 4.000.000,00 Ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με μέριμνα του Δήμου Σιθωνίας, από πόρους που θα εξασφαλίσει ο ίδιος
2. Το Υπουργείο Γεωργίας αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη – κόστος εργασίας (μετακίνηση- οδοιπορικά) του προσωπικού εποπτείας της Προϊσταμένης Αρχής,.

ΑΡΘΡΟ  7 :  Χρονική διάρκεια της σύμβασης.

1. Η εκτέλεση της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκεια της ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για  (2) έτη ακόμη, μετά από αίτηση του Δήμου Σιθωνίας και με σχετική απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εάν στην πορεία της εκτέλεσης της διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση από το Δήμο Σιθωνίας στη συνεργασία και στις υποδείξεις της Προϊστάμενης Αρχής με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τη σωστή εκτέλεση των έργων και την προστασία του δασικού χαρακτήρα της έκτασης και του οικοσυστήματος της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζονται οι προγραμματισμένες εργασίες από την Προϊστάμενη Αρχή και η δαπάνη τους καταλογίζεται σε βάρος του Δήμου Σιθωνίας.
ΑΡΘΡΟ 8 :  Χρονοδιάγραμμα.
            Τα έργα θα εκτελούνται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα που θα συντάσσονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα εγκρίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ/τος 437/81, που ισχύουν και για την θεώρηση και έγκριση των μελετών.
ΑΡΘΡΟ   9 :  Τροποποίηση της Σύμβασης.
1. Καμία τροποποίηση της Π.Σ. δεν γίνεται για το αντικείμενο της και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων (Άρθρα 1 και 3).
2. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Π.Σ., εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
ΑΡΘΡΟ  10 :  Διαχείριση του έργου.
Η χρήση των έργων βοσκοτόπου, μετά την ολοκλήρωση τους, ανατίθεται αρμοδίως, στο Δήμο Σιθωνίας όπου δεσμεύεται για την επί 20 έτη, από ίδιες πιστώσεις, συντήρηση τους, σύμφωνα με τους κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης βοσκότοπου
           Η κυριότητα της έκτασης πάντως παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ  11 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
11.1. Ο Δήμος Σιθωνίας  αναλαμβάνει:
– Να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/1995. (αφορά στην κράτηση του 6‰ από τους αναδόχους των έργων και την κατάθεση του στον ειδικό λογαριασμό « Δικαιώματα Δασολόγων « στην Τράπεζα της Ελλάδος).   
– Να έχει την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής του έργου με ειδικά για το σκοπό αυτό προσλαμβανόμενο Δασολόγο ή Δασοπόνο πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
– Να τηρήσει με σχολαστικότητα τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, εργασίες, τεχνικές και μεθόδους των τεχνικών μελετών, που θα πρέπει να συνταχθούν κατά τα περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων οριζόμενα και να εγκριθούν από τις Δασικές Υπηρεσίες κατά τις κείμενες περί δασοτεχνικών έργων διατάξεις
– Να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, ως και τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές βλάστησης, και εν γένει βλάβες στο οικοσύστημα, καθώς και ειδικότερα για τα έργα δασικής αναψυχής τις διατάξεις της αρ. 66102/970/23-2-95 απόφασης Υφυπουργού Γεωργίας.
– Να ενημερώνει την αρμόδια Δασική Υπηρεσία για την πρόοδο των εργασιών.
– Να αναρτήσει ειδική πινακίδα στον τόπο εκτέλεσης του έργου, με δαπάνη του, όπου θα αναγράφεται, εκτός των άλλων, ότι το έργο εκτελείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής είναι αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ  12 : Ακροτελεύτιο.
       Η παρούσα σύμβαση αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα κατά το περιεχόμενο της υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο.
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Υπουργείο  Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής       


Ο Υπουργός                                                                                      Για το Δήμο Σιθωνίας

                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

2) Ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου Σιθωνίας στην Επιτροπή Διαιτησίας α) ο Δήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας κ. Τζίτζιος Ιωάννης με αναπληρωτή του τον Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σιθωνίας και β) Τον Ψηλογιάννη Γεώργιο Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας με αναπληρωτή του την Λαθούρη Πάργα Μαρία Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας.
3) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                               Τα μέλη
    Υπογραφή                                                             Υπογραφές
                                Ακριβές Αντίγραφο
                                        Ο Δήμαρχος