Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 7416/19-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                   1)Γεωργιάδης Αναστάσιος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                     2) Κατσίκης Παναγιώτης
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.        3) Τσιάρας Εμμανουήλ
4) Παπαστεργίου Αχιλλέας                   4) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                    5) Χάλκια Άννα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                  6) Σπανός Μιχαήλ
7) Λογοτριβή Ελένη     
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Κωστίκας Στυλιανός
10) Λαθούρη Πάργα Μαρία
11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γκαλή Γιαννούλα
15) Γκιώτης Νικόλαος
16) Φάλκος Κωνσταντίνος
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Κυριακή Μάλαμα
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάντσιος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Καπλάνης Γεώργιος  Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά, 2) κ. Τσελεπής Ανέστης Τ.Κ. Σάρτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Μάντσιος Βασίλειος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε έκτο στη σειρά.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 
Αριθμός Απόφασης:  122/2012
Θέμα: 3ο    
«Χορήγηση θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων έτους 2012».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 6131/02-04-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ.Παραλίκα Θεοδοσίου σύμφωνα με το οποία μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94 παράγραφος 6 αριθμός 34, είναι η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.  Στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ), σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ.
Εν όψει της χορήγησης από την υπηρεσία μας θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων για το έτος 2012, σας παρακαλούμε όπως λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πληθυσμού των Τοπικών και Δημοτικών  Κοινοτήτων του Δήμου μας κατά τους θερινούς μήνες, όσον αφορά την προμήθεια τσιγάρων, να μας γνωρίσετε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον αριθμό των θερινών αδειών που απαιτούνται ή όχι για κάθε Τοπική και Δημοτική Κοινότητα αναλυτικά, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού, λαμβάνοντας υπόψη σας το γεγονός ότι δεν πρέπει να θιγούν ανεπανόρθωτα τα εισοδήματα των κατόχων τους.
Σύμφωνα με την αρ.122/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας για τη χορήγηση θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων έτους 2011, αναλυτικά για το Δήμο Σιθωνίας δόθηκαν:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Άγιος Νικόλαος : 8 άδειες
Νέος Μαρμαράς : 8 άδειες
Νικήτη : 13 άδειες
Μεταγγίτσι: 6 άδειες
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ
Συκιά : 13 άδειες
Σάρτη : 7 άδειες
Καλαμίτσι : 2 άδειες
Πόρτο Κουφό : 2 άδειες
Τορώνη : 3 άδειες   

Έπειτα από τις δηλώσεις ενδιαφέροντος των δημοτών μας προτείνεται να δοθεί μία επιπλέον θερινή άδεια ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Καθορίζει τον αριθμό των θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων έτους 2012, πού απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τους θερινούς μήνες ,σ’ όλες τις περιοχές του Δήμου Σιθωνίας, ως εξής:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
     1) Άγιος Νικόλαος : 9 άδειες
     2) Νέος Μαρμαράς: 9 άδειες
     3) Νικήτη: 14 άδειες
     4) Μεταγγίτσι: 7 άδειες

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ
1) Συκιά   :  14 άδειες
2) Σάρτη  :    8 άδειες
3) Καλαμίτσι : 3 άδειες
4) Πόρτο Κουφό  :  3 άδειες
5) Τορώνη :  4 άδειες

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 5) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Λογοτριβή Ελένη, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Κωστίκας Στυλιανός, 10) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 12) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 13) Γκαλή Γιαννούλα, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Φάλκος Κωνσταντίνος, 16) Πράτσας Άγγελος, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Πετρίδης Νικόλαος, 19) Κατσίκης Παναγιώτης.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος αναφέρει να μη δοθούν παραπάνω άδειες από πέρυσι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/04/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ