Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  06/05/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                1.Σπανός Μιχαήλ
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Παπαλέξης Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3. Παστογιάννης Γεώργιος
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Δημητρός Δημήτριος του Αστ
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Γκαλή Γιαννούλα
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος               6. Κατσίκης Παναγιώτης
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος                   7. Τσιάρας Εμμανουήλ
8. Χριστοδούλου Νικόλαος                 8. Μάλαμα Κυριακή
9. Παπαστεργίου Αχιλλέας
10. Φάλκος Κων/νος
11. Μάντσιος Βασίλειος
12. Γκιώτης Νικόλαος
13. Κωστίκας Στυλιανός
14. Γιοβανούδας Βαρσάμης
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Πράτσας Άγγελος
17. Πράτσας Ιωάννης
18. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι Συκιάς, Σάρτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου, Νικήτης και Μεταγγιτσίου.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Παρδάλης Γεώργιος, Πρ.Δημ.Κοιν.Αγ.Νικολάου, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού (20ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθε στο εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κων/νος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3) Πράτσας Ιωάννης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου (26ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως  του εικοστού έβδομου (27ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 122/2011
Θέμα: 22ο    
 «Χορήγηση θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων έτους 2011».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 5288/18-4-2011 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ.Παραλίκα Θεοδοσίου σύμφωνα με το οποία μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94 παράγραφος 6 αριθμός 34, είναι η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.  Στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ.
Εν όψει της χορήγησης από την υπηρεσία μας θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων για το έτος 2011, σας παρακαλούμε όπως λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πληθυσμού των Τοπικών και Δημοτικών  Κοινοτήτων του Δήμου μας κατά τους θερινούς μήνες, όσον αφορά την προμήθεια τσιγάρων, να μας γνωρίσετε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον αριθμό των θερινών αδειών που απαιτούνται ή όχι για κάθε Τοπική και Δημοτική Κοινότητα αναλυτικά, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού, λαμβάνοντας υπόψη σας το γεγονός ότι δεν πρέπει να θιγούν ανεπανόρθωτα τα εισοδήματα των κατόχων τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να απαντήσει ώστε να προχωρήσουν στην ανάρτηση της προκήρυξης.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5686/οικ.04/1306/14-05-2010 Απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής για τη χορήγηση θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων έτους 2010, αναλυτικά για το Δήμο Σιθωνίας δόθηκαν:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Άγιος Νικόλαος : 8 άδειες
Νέος Μαρμαράς : 8 άδειες
Νικήτη : 13 άδειες
Μεταγγίτσι: 6 άδειες
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ
Συκιά : 13 άδειες
Σάρτη : 7 άδειες
Καλαμίτσι : 2 άδειες
Πόρτο Κουφό : 2 άδειες
Τορώνη : 3 άδειες   

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα ανωτέρω στοιχεία,
                                                  Αποφασίζει Ομόφωνα

Καθορίζει τον αριθμό των θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων έτους 2011, πού απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τους θερινούς μήνες ,σ’ όλες τις περιοχές του Δήμου Σιθωνίας, ως εξής:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
     1) Άγιος Νικόλαος : 8 άδειες
     2) Νέος Μαρμαράς: 8 άδειες
     3) Νικήτη: 13 άδειες
     4) Μεταγγίτσι: 6 άδειες

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ
1) Συκιά   :  13 άδειες
2) Σάρτη  :    7 άδειες
3) Καλαμίτσι : 2 άδειες
4) Πόρτο Κουφό  :  2 άδειες
5) Τορώνη :  3 άδειες

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                                Ακριβές Αντίγραφο
                                     Ο Δήμαρχος