Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 7416/19-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1)Γεωργιάδης Αναστάσιος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                    2) Κατσίκης Παναγιώτης
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.        3) Τσιάρας Εμμανουήλ
4) Παπαστεργίου Αχιλλέας                  4) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   5) Χαλκιά Άννα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                 6) Σπανός Μιχαήλ
7) Λογοτριβή Ελένη     
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Κωστίκας Στυλιανός
10) Λαθούρη Πάργα Μαρία
11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γκαλή Γιαννούλα
15) Γκιώτης Νικόλαος
16) Φάλκος Κωνσταντίνος
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Κυριακή Μάλαμα
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάντσιος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Καπλάνης Γεώργιος  Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά, 2) κ. Τσελεπής Ανέστης Τ.Κ. Σάρτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Μάντσιος Βασίλειος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε έκτο στη σειρά.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αίτηση Παπαχρήστου Χρήστου του Δημητρίου» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Διαφωνούν ως προς το κατεπείγον οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 3) Πετρίδης Νικόλαος, 4) Ψηλογιάννης Γεώργιος.
 
Αριθμός Απόφασης:  120/2012
Θέμα: 1ο    
«Αίτηση Παπαχρήστου Χρήστου του Δημητρίου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Το δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων αποτελεί μια από τις εκδηλώσεις της κρατικής μέριμνας που επιτάσσει το Σύνταγμα για τους ανάπηρους, τα θύματα πολέμου και τα λοιπά χρήζοντα προστασίας πρόσωπα.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζεται ότι
«Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.»
Μέχρι πρότινος η χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ανήκει στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων κατά τις διατάξεις του Ν.Δ.1044/71.
Με την περίπτ. γ’ της παρ.10 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’) συμπληρώνεται η αρμοδιότητα 34 της παρ. II του άρθρου 75 του Ν.3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 έτσι ώστε μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Δήμου να συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση αδειών πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου- καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.δ. 1044/1971, όπως ισχύει.
Επομένως οι άδειες λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων εκδίδονται πλέον από τους Δήμους.
Στην παρ.1 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄) ορίζεται ότι δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα έχουν, κατά σειρά προτίμησης, οι ανάπηροι πολέμου, τα θύ¬ματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 «περί ρυθμίσεως αναπηρικών ζητημάτων», οι ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι μόνιμοι κάτοικοι του τό¬που που πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό, τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη προ τoυ χρόνου υποβολής της αιτήσεως.
Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 10 του ΝΔ 1044/71 ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση και εφ' όσον δεν υφίστανται πρόσωπα δικαιούμενα αυτής της αδείας από κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, επιτρέπεται η χορήγηση αυτών των αδειών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και σε ιδιώτες, προτιμωμένου μεταξύ αυτών όσων φέρουν κατά συνεκτίμηση διαρκή αναπηρία, ανικανότητα προς εργασία και μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.
Στους ικανούς προς εργασία ιδιώτες χορηγούμενες άδειες είναι προσωρινές και ανακαλούνται σε περίπτωση εμφάνισης αιτούντος εκ των εν παρ. 1 προσώπων. Οι σε ιδιώτες αναπήρους ή ανικάνους προς εργασία χορηγηθείσες ή χορηγούμενες άδειες μεταβιβάζονται μόνο στη χήρα σύζυγο και ταύτης μη υπαρχούσης στα ανίκανα προς εργασία τέκνα.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄)
«Οι παραπάνω δικαιούχοι και οι διάδοχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Δήμο ή την Κοινότητα και στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπεύθυνη δήλωση για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια».
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 6880/11-04-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα Θεοδοσίου σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει αίτηση του κ. Παπαχρήστου Χρήστου του Δημητρίου με την οποία αιτείται άδεια πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στο κατάστημα ψιλικών που διατηρεί στη Νικήτη του Δήμου Σιθωνίας. Επισυνάπτει φωτοαντίγραφο της σχετικής νομοθεσίας για τη θεμελίωση του δικαιώματος πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και εισηγείται τη χορήγηση προσωρινής άδειας, διότι στη Νικήτη οι άδειες που είναι σε λειτουργία ανάλογα με τον πληθυσμό, είναι ολιγάριθμες.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη:
 το άρθρο 21 του Συντάγματος
 την περίπτ. γ’ της παρ.10 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
 τις σχετικές διατάξεις του ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 


Αποφασίζει Ομόφωνα

A. Εγκρίνει τη χορήγηση προσωρινής άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στον Παπαχρήστο Χρήστο του Δημητρίου, στο κατάστημα ψιλικών που διατηρεί στη Νικήτη του Δήμου Σιθωνίας.
B. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας και για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/04/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ