Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 17/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.: 136/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΣ.)

2.    Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3.    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 14.946,96 € στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» έτους 2011.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

4.    Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για την καθαριότητα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5.    Αίτηση του κ. Ηλιάδη Λεωνίδα του Αβραάμ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

6.    Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ), στον Χαλκιά Νικόλαο του Στυλιανού, κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

7.    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  144/2011/01-11-2011 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου  εμπορίου (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ), της Καρακιτσάκη Ελένης του Θεοδώρου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

8.    Αίτηση της κα. Μελίσση Μαρίας του Αχιλλέα.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

 
                                     Ο Πρόεδρος του
                                 Δημοτικού Συμβουλίου

                                Αρσένης Καλλικρατίδας