Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 6/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 6615/06-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1)Αναγνωστάρας Γεώργιος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                    2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.       3) Γεωργιάδης Αναστάσιος
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Γκαλή Γιαννούλα
5) Σπανός Μιχαήλ                              5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                  7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                   9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Γκιώτης Νικόλαος
12) Χαλκιά Άννα
13) Γιοβανούδας Βαρσάμης
14) Πράτσας Άγγελος
15) Πράτσας Ιωάννης
16) Κωστίκας Στυλιανός
17) Μάντσιος Βασίλειος
18) Λαθούρη Πάργα Μαρία

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Παρδάλης Γεώργιος  Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, 2) κ. Τσολίδης Αθανάσιος Δ.Κ.Νικήτης και 3) κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 
Αριθμός Απόφασης:  118/2012
Θέμα: 1ο    
«Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 61 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Καραμπατάκη Δημήτριο, Ειδικό Συνεργάτη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Ο Δήμος Σιθωνίας προτίθεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης «Ολοκληρωμένες αναπλάσεις Δ.Σιθωνίας» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», άξονας προτεραιότητας 7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», Θεματική Προ¬τε¬ραι¬ότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Κα¬τηγορία Πράξεων : Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρεί¬ας κλίμακας.
Η προτεινόμενη Πράξη η οποία περιλαμβάνει έργα ευ¬ρεί¬ας κλί¬μα¬κας για το σύνολο του Δήμου (π.χ ανάπλαση παλαιών τμη¬μά¬των οικι¬σμών, ολοκληρωμένη αναβάθμιση παραλιακών μετώπων, εξωραϊ¬σμός κε¬ντρι¬κών κοινόχρηστων χώρων, τοποθέτηση πληροφοριακών πε¬ρι¬πτέ¬ρων, βελτίωση της σήμανσης του οδικού δικτύου κ.λπ) αποσκοπεί:
● Στη διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των επιμέρους περιοχών αλλά και του Δήμου γενικότερα.
● Στην ποιοτική βελτίωση της υφιστάμενης τουριστικής υποδομής και ανάπτυξη των παράπλευρων δρα¬στη¬ρι¬ο¬τήτων που αυτή συνεπάγεται.
● Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομικής βά¬σης με την ενίσχυση κυρίως του κλάδου του τουρισμού.
● Στην οικονομική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω των σχε¬τι¬κών επι¬χο¬ρη-γή¬σεων και νέων πόρων που επενδύονται.

Οι βασικές αρχές και τα κριτήρια σχεδιασμού τα οποία ελήφθησαν υ¬πό¬ψη και εφαρμόσθηκαν κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών  εί¬ναι:
● Επισκευή, επέκταση και βελτίωση των υπό ανάπλαση περιοχών του Δή¬μου. Ει¬-δικότερα προβλέπεται η καθαίρεση τμημάτων των υφιστάμενων πλᬬκιδίων, η  επί-στρω¬ση νέων πλακιδίων από σύγχρονα και ανθεκτικά υ¬λι¬κά, προσθήκη επενδύσεων, προ¬σθήκη καθιστικών, κατασκευή συντρι¬βα¬νιών κ.λπ.
● Επισκευή υφιστάμενων πλακόστρωτων δρόμων /καλντερίμια στις αντί¬στοιχες περιοχές, τα οποία θεωρούνται ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος κα¬θώς κα¬τά μήκος αυ¬τών αναπτύσσεται έντονη εμπορική δραστηριότητα και ε¬πί¬σης βρίσκονται κτίσματα με αρ-χιτεκτονικό ενδιαφέρον.
● Ομοιόμορφος αστικός εξοπλισμός (φωτισμός, κάδοι καθαριότητας, πά¬γκοι καθιστικών, πέργκολες).
● Ενιαίος τρόπος σήμανσης (επεξηγηματικός χάρτης, σήμανση προ¬σβά¬σε¬ων, ο¬δη¬γίες κίνησης – στάθμευσης, αξιοθέατα, προτεινόμενες δια¬δρο¬μές)
● Δημιουργία χώρου καθιστικού για τη στάση – αναμονή επισκεπτών.
● Δημιουργία νέων και περιποίηση υφιστάμενων χώρων πρασίνου.
● Τοποθέτηση φωτιστικών στις περιοχές παρεμβάσεων και ανάδειξη με ε鬬δικό φω-τισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων της τοπικής αρχι¬τε¬κτο¬νι¬κής α묬λά και στοιχείων που σχε¬τίζονται με την παράδοση και την ι¬στο¬ρία τους.
● Ενιαίος τρόπος σήμανσης (επεξηγηματικός χάρτης, σήμανση προσβά¬σε¬ων, ο¬δη¬γίες κίνησης – στάθμευσης, αξιοθέατα, προτεινόμενες διαδρομές).
● Φύτευση.
● Διαμόρφωση των εισόδων των οικισμών (π.χ  του οικισμού του Ν.Μαρ¬μαρά) αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κα¬τα¬σκευή πεζοδρομίων με σύ㬬¬χρονα και περιβαλλοντικά αποδεκτά υλικά καθώς και στην εγκα¬τά¬σταση δημοτικού φωτισμού.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαι  την αποδοχή υποβολής πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες αναπλάσεις Δ. Σιθωνίας» στο Περιφερειακό Ε¬πι¬χει¬ρ第σιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», Άξονας Προ¬τε¬ραιότητας 7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κε¬ντρι¬κής Μακεδονίας», Θεματική Προ¬τε¬ραι¬ότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την α¬στική και αγροτική αναγέννηση», Κα¬τηγορία Πράξεων : Ολοκληρω¬μέ¬νες α¬στι¬κές αναπλάσεις ευρεί¬ας κλίμακας.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Καραμπατάκη,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την υποβολή πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες αναπλάσεις Δήμου Σιθωνίας» στο Περιφερειακό Ε¬πι¬χει¬ρ第σιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», Άξονας Προ¬τε¬ραιότητας 7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κε¬ντρι¬κής Μακεδονίας», Θεματική Προ¬τε¬ραι¬ότητα 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την α¬στική και αγροτική αναγέννηση», Κα¬τηγορία Πράξεων : Ολοκληρω¬μέ¬νες α¬στι¬κές αναπλάσεις ευρεί¬ας κλίμακας.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 12/04/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ