Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.     3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                               6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Αγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 118/2011 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2011 ».

Θέμα: 18ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθ.: 05/3526/17-3-2011 έγγραφό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι εν όψει της φετινής περιόδου 2011 και με σκοπό την προστασία της ελαιοπαραγωγής από τις τεράστιες ζημιές που αυτή υφίσταται από το δάκο, θα εφαρμοσθεί από την ανωτέρω υπηρεσία καταπολέμηση του δάκου με τη μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών από εδάφους.
Πρέπει να αποδεχτούμε την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (Α.Ν. 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402/1983) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμής συγκέντρωσης (παρέμβαση) του κοινού παρθένου ελαιόλαδου ποιοτικής κατηγορίας SEMI-FINE ή CURANTE (οξύτητα 2-3,3%) καθώς και σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής πώλησης των βρώσιμων ελιών.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας αποφάσισαν αν επιθυμούν να ενταχθούν ή όχι στο πρόγραμμα.
Απάντησαν θετικά η Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, Δημοτική Κοινότητα Ν.Μαρμαρά και Τοπική Κοινότητα Σάρτης.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με την ένταξη περιοχών του Δήμου μας στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2011.
    Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το σχετικό έγγραφο της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου,
                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

1. Αποδέχεται την εφαρμογή στην Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, Δημοτική Κοινότητα Ν.Μαρμαρά και Τοπική Κοινότητα Σάρτης, των δακοκτόνων μέτρων κατά την φετινή ελαιοκομική περίοδο 2011, με την μέθοδο των  δολωματικών ψεκασμών από εδάφους.
2. Αποδέχεται επίσης την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (Α.Ν. 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402/1983) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμής συγκέντρωσης (παρέμβαση) του κοινού παρθένου ελαιόλαδου ποιοτικής κατηγορίας SEMI-FINE ή CURANTE (οξύτητα 2-3,3%) καθώς και σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής πώλησης των βρώσιμων ελιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                        Ακριβές Αντίγραφο
                                Ο Δήμαρχος