Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                  1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                    2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.      3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                            4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                   5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                               6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Αγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 115/2011 
Θέμα: 15ο  
«Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ.πρωτ.: 1533/21-03-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν.Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο στον έλεγχο νομιμότητας της αρ. 06/2011 αποφάσεως του Δ.Σ. που αφορούσε την «Συγκρότηση επιτροπών για την εύρυθμη λειτουργία του  Δήμου Σιθωνίας», έπρεπε να οριστούν και τα αναπληρωματικά μέλη.
Για το λόγο αυτό πρέπει εκ νέου να προβούμε στον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των κάτωθι επιτροπών του Δήμου.
1) ΕΚΠΟΤΑ (Δημοτικοί Υπάλληλοι), για την παραλαβή των υλικών, διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών, που αποτελείται από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους, μετά των αναπληρωματικών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ, ειδικότερα του άρθρου 46 της αρ.11/8-3-83 κανονιστικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο αρ. 185/τ.Β/23-3-93.
Επίσης αναλαμβάνεται η υποχρέωση διάθεσης δαπανών μεταφοράς (μεταβίβαση-επιστροφή) της επιτροπής καθώς και των αποζημιώσεων της.
2) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ.270/81 και των διατάξεων των άρθρων 186 και 199 του Ν. 3463/2006,  αποτελούμενη από το Δήμαρχο και δύο Δημοτικούς Συμβούλους.
3) μέλος επιτροπής δημοτικών έργων με μελέτη άνω των 6.925,00 € (τα άλλα δύο μέλη ορίζονται από την περιφέρεια).
4) Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων-εργασιών συντήρησης που εκτελούνται από το Δήμο με απ’ ευθείας ανάθεση και χωρίς τεχνική μελέτη, καλής εκτέλεσης εργασιών και πραγματοποίησης μεταφορών, αποτελούμενη από τρεις Δημοτικούς Συμβούλους.
5) Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σιθωνίας, αποτελούμε από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και ένα Μηχανικό του Δήμου.
6) Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, η οποία θα απαρτίζεται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και ένα φορολογούμενο δημότη.
7) Επιτροπή σφράγισης καταστημάτων έτους 2011: σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2539/1997 και άρθρο 80 παρ. 7 του Ν. 3463/2006, η οποία θα αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και έναν δημοτικό υπάλληλο. Επίσης βάσει των άρθρων 159 και 161 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ Α 58) όποτε κρίνεται αναγκαίο να ζητείται και η συνδρομή της αστυνομίας όσον αφορά τη σφράγιση των καταστημάτων, αφού προηγουμένως υπάρχει σχετικό αίτημα του Δήμου.
8) Επιτροπή αξιολόγησης για μίσθωση ακινήτων, αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους και ένα μηχανικό του Δήμου.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας προτείνει τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία και μειοψηφία.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το ανωτέρω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης,
                                        Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Συγκροτεί τις κάτωθι επιτροπές του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2011, ως εξής:
1) Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ, για την παραλαβή των υλικών, διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών, ορίζονται τακτικά μέλη οι Δημοτικοί Υπάλληλοι του Δήμου Σιθωνίας, 1) Καραδήμου Δήμητρα, 2) Χολογγούνη Αθανασία, 3) Μπλόσκας Γεώργιος, με αναπληρωματικά μέλη τους: 1) Μάντσιος Ιωάννης, 2) Κωτσίδη Αικατερίνη και 3) Σταματάκης Θεόδωρος.
2) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Σιθωνίας, ορίζονται ο Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κωστίκας Στυλιανός, με αναπληρωτή τον Παστογιάννη Γεώργιο και 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, με αναπληρώτρια την Γκαλή Γιαννούλα.
3) Μέλος επιτροπής δημοτικών έργων με μελέτη άνω των 6.925,00 €, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. (τα άλλα δύο μέλη ορίζονται από την περιφέρεια), με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση.
4) Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων-εργασιών συντήρησης που εκτελούνται από το Δήμο με απ’ ευθείας ανάθεση και χωρίς τεχνική μελέτη, καλής εκτέλεσης εργασιών και πραγματοποίησης μεταφορών, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 2) Μάντσιος Βασίλειος και 3) Ρεβενικιώτης Δημήτριος. Αναπληρωτές ορίζονται οι 1) Λογοτριβή Ελένη, 2) Γκιώτης Νικόλαος και 3) Πετρίδης Νικόλαος.
5) Επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σιθωνίας, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., Αντιδήμαρχος, 2) Πράτσας Ιωάννης και 3) Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Σιθωνίας. Αναπληρωτές ορίζονται οι: 1) Αντιδήμαρχος κ.Ψηλογιάννης Γεώργιος, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου και 3) Αναγνωστάρας Ιωάννης, δημοτικός υπάλληλος.
6) Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Σπανός Μιχαήλ, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και  ο δημότης Νικήτης 3) Συρδάρης Ιωακείμ. Αναπληρωτές ορίζονται οι: 1) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 2) Τσιάρας Εμμανουήλ και 3) Αλέγρας Αστέριος, δημότης.
 Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος κα. Ζερβοπούλου Αναστασία, με αναπληρώτρια την κα. Χαλκιά Κυριακή.
7)  Επιτροπή σφράγισης καταστημάτων έτους 2011: σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2539/1997 και άρθρο 80 παρ. 7 του Ν. 3463/2006. Επίσης βάσει των άρθρων 159 και 161 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ Α 58) όποτε κρίνεται αναγκαίο να ζητείται και η συνδρομή της αστυνομίας όσον αφορά τη σφράγιση των καταστημάτων, αφού προηγουμένως υπάρχει σχετικό αίτημα του Δήμου. Ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Λαθούρη-Πάργα Μαρία, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος και 3) Κρικελίκος Ιωακείμ, δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας. Αναπληρωτές ορίζονται οι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Πράτσας Ιωάννης, 3) Χολογγούνη Αθανασία.
8) Επιτροπή αξιολόγησης για μίσθωση ακινήτων, ορίζονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, Αντιδήμαρχος, 2) Γκαλή Γιαννούλα και 3) Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Σιθωνίας. Αναπληρωτές ορίζονται οι: 1) Αντιδήμαρχος κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, και 3) Αναγνωστάρας Ιωάννης, δημοτικός υπάλληλος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος είναι κατά στις με αριθμό πέντε και επτά συγκροτήσεις επιτροπών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                         Ακριβές Αντίγραφο
                              Ο Δήμαρχος