Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.     3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                               6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Αγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 114/2011 
Θέμα: 14ο  
 «Διάλυση προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 που αφορά την υλοποίηση πράξης «Κατασκευή συγκροτήματος αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ.Συκιάς, Τ.Κ. Σάρτης και οικισμού Δεστενίκας Δήμου Σιθωνίας»».


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Παπαζαχαρία Αρίστου, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Επειδή ο τέως Δήμος Τορώνης δεν διέθετε διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμ.: 126/2009 απόφαση του ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με την ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε., για την υλοποίηση της πράξης του θέματος.
Ο Δήμος μας όμως, απέκτησε πρόσφατα την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια και ως εκ τούτου μπορεί ο ίδιος να μελετήσει να υποβάλλει προτάσεις ένταξης πράξεων σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να επιβλέψει τα εν λόγω έργα.
Επομένως, για την ταχύτερη και οικονομικότερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη δημοπράτηση του έργου, την καλύτερη επίβλεψη, την αρτιότερη ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του έργου, προτείνεται η διάλυση της προαναφερθείσας σύμβασης και η υλοποίηση της πράξης από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία,

                                           Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τη διάλυση της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, που αφορά την υλοποίηση πράξης «Κατασκευή συγκροτήματος αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ.Συκιάς, Τ.Κ. Σάρτης και οικισμού Δεστενίκας Δήμου Σιθωνίας»», που υπογράφηκε μεταξύ της ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε και του Δήμου Τορώνης.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης και 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, οι οποίοι θέλουν η προγραμματική σύμβαση να διατηρηθεί ως έχει για να μην υπάρξει καθυστέρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                             Ακριβές Αντίγραφο
                                   Ο Δήμαρχος