Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                    8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  111/2012
Θέμα: 31ο    
«Αίτηση Σαμαρά Αθανασίου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό πρώτο (31ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. 1509/08-02-2012 αίτηση του Σαμαρά Αθανασίου του Αποστόλου, σύμφωνα με την οποία αιτείται οικονομική ενίσχυση έπειτα από εκτεταμένες καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις 7-8- Φεβρουαρίου 2012 στο ποιμνιοστάσιό του και στις σταβλικές εγκαταστάσεις στην περιοχή «Κοσμά πηγάδι» Δ.Δ.Νικήτης. Το εκτιμώμενο κόστος της καταστροφής ανέρχεται σε 6.000,00 €, στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
 Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 5495/26-03-2012 αίτηση του Συνιώρη Αθανασίου του Νικολάου, ο οποίος αιτείται οικονομική ενίσχυση από το Δήμο διότι ότι έσπασε κρουνός ύδρευσης μπροστά στην οικία του στη Συκιά, με αποτέλεσμα να αποξυλώσει τα κεραμίδια και να πλημμυρίσει το σπίτι του. Καταστράφηκαν το ξύλινο ταβάνι του παιδικού δωματίου, το δάπεδο πλημμύρισε και σάπισε το ξύλινο πάτωμα, καταστράφηκε ανατομικό στρώμα (για παιδί με ειδικές ανάγκες) αξίας 800,00 € και κάηκε η τηλεόραση. Το εκτιμώμενο κόστος καταστροφής ανέρχεται σε 3.000,00 €. Ο υδρονομέας της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς βεβαιώνει το αληθές των ανωτέρω.
 Προτείνεται οι αιτήσεις των ανωτέρω να παραπεμφθούν στις Δημοτικές Κοινότητες Νικήτης και Συκιάς, να ερευνηθούν τα αναγραφόμενα και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τις ανωτέρω αιτήσεις.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις αιτήσεις,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Οι αιτήσεις των Σαμαρά Αθανασίου του Αποστόλου και Συνιώρη Αθανασίου του Νικολάου, παραπέμπονται στις Δημοτικές Κοινότητες Νικήτης και Συκιάς, αντίστοιχα, για  να ερευνηθούν τα αναγραφόμενα και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις τις οποίες θα αποστείλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ