Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                 1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.     3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                              6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Αγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 110/2011 
Θέμα: 10ο  
 «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (α φάση ερευνητική) στη θέση Δημανιώτικα Δ.Δ.Νικήτης», αρ.μελ. 378/2008».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων κ. Καραδήμου Δήμητρα, η οποία εισηγούμενη το δέκατο (10o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ.πρωτ.: 5652/02-05-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το οποίο μας αποστέλλει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (α φάση ερευνητική) στη θέση Δημανιώτικα Δ.Δ.Νικήτης», αρ.μελ. 378/2008για έγκριση από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008.
Σύμφωνα με την Επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν, διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και γι’ αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρών πρωτόκολλο. Όμοια, ελέγχουσα την ποιότητα των εκτελεσμένων εργασιών διαπίστωσε την έντεχνη εκτέλεση αυτών. Η σύμβαση που υπογράφηκε την 04/08/2009 ανέρχεται στο  ποσό των 36.562,70 € συν 6.946,91 € για ΦΠΑ, σύνολο 43.509,61 €. Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε επί έλατον κατά 37,01 € και η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 36.531,60 €συν 6.941,00 € για Φ.Π.Α., σύνολο 43.472,60 €.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα. Καραδήμου και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,

                                                      Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (α φάση ερευνητική) στη θέση Δημανιώτικα Δ.Δ.Νικήτης», αρ.μελ. 378/2008, με ανάδοχο τον Γκέγκα Νικόλαο του Κων/νου, γεωλόγος Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                             Ακριβές Αντίγραφο
                                 Ο Δήμαρχος