Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                            2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                 3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                         4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                       5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                     8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                            9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  107/2012
Θέμα: 27ο    
«Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό έβδομο (27ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το με αρ. πρωτ. 1.Ω./620/1-2-2012 έγγραφο του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, όπου σε απάντηση σχετικού αιτήματος του Δήμου Σιθωνίας για την αποτύπωση των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή Όρμου Παναγίας Δήμου Σιθωνίας και την γνωμάτευση της συμβατότητας ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην περιοχή, αναφέρει ότι πρέπει να συναφθεί σύμβαση έργου.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης έργου με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,
Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης έργου για την αποτύπωση των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή Όρμου Παναγίας Δήμου Σιθωνίας και την γνωμάτευση της συμβατότητας ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην περιοχή με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα,                      , ημέρα                    , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
1.  Αφενός ο Δήμος Σιθωνίας
2. Αφετέρου το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών», που εδρεύει στο Μαύρο Λιθάρι Αττικής, στο 46,7 χιλιόμετρο της λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, ΤΚ 19013 Ανάβυσσος, Αττική, Ταχυδρομική Θυρίδα 712, (Α.Φ.Μ.:999355106, Δ.Ο.Υ: Λαυρίου), και εκπροσωπείται νομίμως από τον Καθηγητή Κώστα Συνολάκη Πρόεδρο και Διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ (εφεξής καλούμενος «ανάδοχος»)
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Ο εργοδότης αναθέτει στον ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται την ανάθεση, το έργο της εκπόνησης μέρους της μελέτης με τίτλο «Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος  (εφεξής «η μελέτη»).
Άρθρο 2
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναλύονται ενδεικτικά ως εξής:
Μελέτη της ευρύτερης παράκτιας περιοχής, ώστε να εκτιμηθεί η Οικολογική Ποιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΕ) με βάση τη σύνθεση του φυτοβένθους και των υποθαλάσσιων λιβαδιών του Αγγειόσπερμου φυτού Posidonia oceanica
 Ειδικότερα θα εξεταστεί η συμβατότητα της προστασίας των υποθαλάσσιων λιβαδιών και της ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή Όρμου Δημητρού του Δήμου Σιθωνίας.
Προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ το 2015 που αποτελεί νομική υποχρέωση της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα παραδοτέα θα υποβληθούν σε μορφή κειμένου, πινάκων, χαρτών και ενδεικτικών φωτογραφιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα παραδοτέα σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και δύο πλήρεις σειρές αντιτύπων.
Άρθρο 3
Η αμοιβή του αναδόχου συμφωνείται σε οκτώ χιλιάδες εξακόσια δέκα (8.610) ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις, εισφορές και όλα τα έξοδα, στα οποία θα προβεί ο ανάδοχος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί ως ακολούθως:
• Προκαταβολή 30% (2.583 ευρώ) με ΦΠΑ κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
• Εξόφληση 70% (6.027 ευρώ) με ΦΠΑ με την υποβολή της τελικής έκθεσης
.Άρθρο 4
Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται σε 2 μήνες από την κατάθεση της προκαταβολής.
Άρθρο 5
Ο εργοδότης μπορεί να προβαίνει σε παρατηρήσεις και σχόλια και να υποδεικνύει στον ανάδοχο διορθώσεις, ο οποίος υποχρεούται να τις ενσωματώνει στο έργο του.
Άρθρο 6
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται αμοιβαίως να συνεργασθούν με πνεύμα καλής πίστης και συνεργασίας για την αρτιότερη, απρόσκοπτη και βέλτιστη διεκπεραίωση των συμφωνημένων.
Άρθρο 7

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα οι σχετικές με τη σύμβαση έργου (άρθρα 681 επ.).

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Καθένας συμβαλλόμενος έλαβε από ένα, το δε τρίτο θα κατατεθεί μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με ευθύνη του εργοδότη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

    Ο εργοδότης                                                                    Ο ανάδοχος

 

Β) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως εξής:
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 8.610,00 €  για τη δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α. 02.70.7413.0042 με τίτλο «Σύμβαση έργου για την αποτύπωση των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή Όρμου Παναγίας Δήμου Σιθωνίας και την γνωμάτευση της συμβατότητας ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην περιοχή με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών».

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει την παραπάνω σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ