Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                   3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                         4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                      5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                          6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  106/2012
Θέμα: 26ο    
«Κατανομή ποσού 55.000,00 € στο ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τακτικές οικονομικές Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» κ. Κωστίκα Στυλιανό, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό έκτο (26o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το σχετικό υπόμνημα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας, ότι βάσει της Τακτικής Οικονομικής Κατανομής των μηνών Σεπτεμβρίου μέχρι και Δεκεμβρίου 2011, πρέπει να αποδοθεί το ποσό των 55.000,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΝΠΔΔ του Δήμου του Ν. 3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012.
Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. και την έγκαιρη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για να μην υπάρξουν πρόστιμα.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
    Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το σχετικό υπόμνημα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου,


         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

1) Κατανέμει πίστωση εκ 55.000,00 €, μηνών Σεπτεμβρίου μέχρι και Δεκεμβρίου 2011, η οποία είχε αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό των εσόδων Κ.Α. 06.00.0611 με τίτλο « ΚΑΠ για τη κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)», του Δήμου οικ. έτους 2012 και των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 στον  Κ.Α.  02.00.6715.0012 με τίτλο « Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ του Δήμου του Ν. 3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

2) Ψηφίζει πίστωση 55.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.  02.00.6715.0012 του πρ/σμού του Δήμου έτους 2012, για τον ανωτέρω σκοπό.
Τo χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  επ’ ονόματι του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ