Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                 1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.     3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                               6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Αγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 105/2011 
 «Θέμα: 5ο  
«Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου Σιθωνίας»

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας της δημοτικής επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, σύμφωνα με τον οποίο θα λειτουργήσει η δημοτική επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Σιθωνίας.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας της δημοτικής επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής,

                                                   Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργία της δημοτικής επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Σιθωνίας, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ


Άρθρο 1. Διοίκηση δήμου
Όργανα διοίκησης του δήμου είναι το δημοτικό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής1 , η εκτελεστική επιτροπή και ο δήμαρχος.


Άρθρο 2.
Συγκρότηση – Σύνθεση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης
1. Πέραν των ανωτέρω, στον Δήμο Σιθωνίας συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.70 του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'87/1.6.2010) και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθ: 104/2011 απόφαση του, επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του δήμου.
2. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής, που συστήνεται με την παραπάνω απόφαση, ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της οικονομικής επιτροπής.
3. Η επιτροπή αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξ αυτών, τα 4 μέλη είναι μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ένας (1) υπάλληλος του δήμου και τα υπόλοιπα δεκατέσσερα (14) μέλη είναι ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας. Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ασκεί ο δημοτικός σύμβουλος, που ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί ορισμού των μελών της επιτροπής. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης με αυτή του αντιδημάρχου ή προέδρου άλλης επιτροπής του δήμου.
4. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και να έχουν δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό.
5. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τυχόν μετακίνηση τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για τις ανάγκες του έργου της
επιτροπής, το ύψος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
6. Ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου γίνεται ως εξής:
Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζονται τα μέλη της επιτροπής, που αντιστοιχούν στις κατηγορίες των δημοτικών συμβούλων, υπαλλήλων και ιδιωτών και καθορίζεται/ονται ο / οι φορέας/εις της τοπικής κοινωνίας που θα συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στην επιτροπή. Από τα μέλη που είναι δημοτικοί σύμβουλοι, τα 3 μέλη προτείνονται από την πλειοψηφία και το 1 μέλος προτείνεται από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας. Ο υπάλληλος, των σχετικών με το αντικείμενο της επιτροπής διευθύνσεων του δήμου, που συμμετέχει ως μέλος της επιτροπής, ορίζεται με απόφαση του δημάρχου. Οι ιδιώτες με αντίστοιχη εμπειρία στα θέματα της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από πρόταση του δημάρχου. Οι φορείς, οι οποίοι καθορίζονται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ότι θα συμμετέχουν δια των εκπροσώπων τους στην επιτροπή, καλούνται εγγράφως, από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, να ορίσουν εντός εύλογης προθεσμίας τους εκπροσώπους τους στην επιτροπή. Σε περίπτωση όπου οι φορείς δεν προβούν, εντός της τασσόμενης με την πρόσκληση προθεσμίας, στον ορισμό των εκπροσώπων τους, αυτοί ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.
1 Σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων

Άρθρο 3.
Έργο – Αρμοδιότητες
1. Το έργο της επιτροπής, όπως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 70 του Ν.3852/10, είναι συμβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του δήμου και έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
α. Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό
της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήμου και
την διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων
μέτρων εφαρμογής.
β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.
γ. Προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο της κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του δήμου.
δ. Προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.
ε. Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου.
στ. Συμμετέχει διά του προέδρου της και άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.
ζ. Σχεδιάζει και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο
η. Το σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του δήμου και ιδίως, η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου, που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών. Ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων άλλων οργάνων του δήμου και ιδίως της επιτροπής ποιότητας ζωής.
2. Πέραν των ανωτέρω θεμάτων για τα οποία είναι αρμόδια η επιτροπή, αυτή εξετάζει και αποφασίζει επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή, μετά την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, μετά από απόφαση του η οποία λαμβάνεται με πρόταση του δημάρχου, κατά τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 70 του Ν.3852/10. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η προθεσμία εντός της οποίας η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει σχετική μελέτη ή εισήγηση.
3. Επίσης, πλην των ανωτέρω, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δύναται να παραπέμπει στην επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.
4. Συμμετέχει, με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενο της. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να στέλνει την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, όποτε συζητείται θέμα σχετικό με τον τουρισμό και την προβολή του δήμου.


Άρθρο 4.
Σύγκληση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης

1. Η επιτροπή συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της:
α) μια φορά το μήνα,
β) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και τα μέλη της επιτροπής, που υπέβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέματα,
γ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση της επιτροπής ή παραπέμπεται σε αυτή θέμα του δημοτικού συμβουλίου προς διατύπωση γνώμης.
2. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) με έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισηγήσεις επί των υπό συζήτηση θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού. Η πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του δήμου.
3. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης και αναφέρει τον λόγο της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση, η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για την συμμετοχή του σε προγραμματισμένη συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον πρόεδρο της επιτροπής, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος.
5. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο δήμαρχος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου καθώς και – εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο της επιτροπής, οι κατά περίπτωση εκπρόσωποι αρμόδιων τοπικών φορέων, που θα μπορούσαν λόγω εμπειρίας ή ειδικότητας στην επίλυση συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης..


Άρθρο 5.
Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών –
Ακροατήριο
1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο Διοικητήριο του Δήμου Σιθωνίας που βρίσκεται στη Νικήτη.
2. Η επιτροπή μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της ή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας του δήμου.
3. Η επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου για να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.
4. Η επιτροπή έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής προσέλθει και αποχωρήσει κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θεωρείται παρών έως το τέλος της συνεδρίασης..
5. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
6. Ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της, τις οποίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της. Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου να συγκαλέσει για δύο (2) συνεχόμενες φορές την επιτροπή αποτελεί σοβαρή παράλειψη καθήκοντος.
7. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της επιτροπής και να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της επιτροπής, όσο και στις διαδικασίες που προηγούνται αυτής. Στις συνεδριάσεις οφείλουν να προσέρχονται κατά την προκαθορισμένη ώρα, εάν δε προσέλθουν καθυστερημένα, ειδοποιούν τον πρόεδρο, αναγγέλλεται η προσέλευσή τους και καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού μέλους από τρεις (3) συνεδριάσεις της επιτροπής ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο, το οποίοι προβαίνει στην αντικατάστασή του, με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθ. 2 του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την κατηγορία ως εκπρόσωπος της οποίας συμμετέχει στην επιτροπή το συγκεκριμένο μέλος
8. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευπρέπεια στην διάρκεια των συνεδριάσεων και δεν επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο. Σε περίπτωση διασάλευσης της τάξης κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος μπορεί να προχωρήσει ακόμη και σε αποβολή μελών της επιτροπής από την συνεδρίαση.
9. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου. Δικαιούνται επίσης πρόσβασης στα πρακτικά και τα υλικά των προηγούμενων συνεδριάσεων.
10. Ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της επιτροπής ισχύουν αντίστοιχα οι κανόνες του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
11. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, οι παρευρισκόμενοι στο ακροατήριο δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν τα λεγόμενα και γενικά να δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πρόεδρος μπορεί κατόπιν συστάσεως να αποβάλλει οποιονδήποτε διαταράσσει ή παρακωλύει την συνεδρίαση ή ακόμη και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο ή την διακοπή της συνεδρίασης.

Άρθρο 6.
Διαδικασία λειτουργίας -Λήψη αποφάσεων
1. Η επιτροπή επεξεργάζεται εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις και τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητας της, σύμφωνα με το άρθ.3 του παρόντος. οι οποίες είτε αποτελούν πρωτοβουλία της ίδιας της επιτροπής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί είτε διαβιβάζονται απ' ευθείας από το δημοτικό συμβούλιο και την δημοτική αρχή, ως σχέδια προς εξέταση και διερεύνηση.
2. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική εισήγηση μέλους της ή μέλους του δημοτικού συμβουλίου ή του αρμοδίου αντιδημάρχου και συζήτηση μεταξύ των μελών της, τα οποία τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά των προταθέντων τροποποιήσεων ή προσθηκών.
3. Η διαμόρφωση της τελικής θέσης – γνωμοδότησης της επιτροπής γίνεται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα μέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά. Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις της επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.
4. Τα μέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να θέσουν ζήτημα διαδικασίας, εάν πιστεύουν ότι υπάρχει ζήτημα πληρότητας ή ακρίβειας των στοιχείων που παρουσιάζονται στην επιτροπή ή εάν, κατά την γνώμη τους, παραβιάζεται ο κανονισμός λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος της επιτροπής. Επ' αυτού καλείται να αποφανθεί η ίδια η επιτροπή, αμελλητί και χωρίς εκτεταμένες αγορεύσεις.
5. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν κατά περίπτωση εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 7.
Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων – Διοικητική υποστήριξη επιτροπής
1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι γνώμες που διατυπώνονται, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα.
2. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια του δημοτικού υπαλλήλου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό ως "πρακτικογράφος". Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται και, κατόπιν τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από μέλος της επιτροπής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το αρνηθέν να υπογράψει μέλος καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται εντός τριών εργασίμων ημερών. Είναι επίσης δυνατόν οι συνεδριάσεις της επιτροπής να καταγράφονται με την βοήθεια συσκευής μαγνητοφώνησης ή βιντεοσκόπησης. Τα πρακτικά αναρτώνται, με τη φροντίδα του προέδρου της, στην ιστοσελίδα του δήμου.
3. Για την διοικητική υποστήριξη της επιτροπής ορίζεται ένας δημοτικός υπάλληλος ως πρακτικογράφος των συνεδριάσεων της. Ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο μεριμούν για την παροχή διοικητικής εξυπηρέτησης για τις ανάγκες του έργου της επιτροπής καθώς και για τεχνολογικό εξοπλισμό και την διάθεση χώρου κατάλληλου για τις συνεδριάσεις της.

Άρθρο 8
Ισχύς – Τροποποίηση κανονισμού
1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο. Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, οι διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις») καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
2. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος, δηλώνει παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                         Ακριβές Αντίγραφο
                                Ο Δήμαρχος