Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.     3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                              6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Αγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 104/2011
Θέμα: 4ο    
«Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
«Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 όπου ορίζεται ότι
«1.Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής».
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 101/2011 απόφασή του κατάρτισε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του όπου στο άρθρο 11 του προβλέπεται και η συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής.
Ο Δήμος Σιθωνίας με το αριθμ.πρωτ. 3621/01-04-2011 έγγραφό του προς τους σχετικούς με τον τουρισμό φορείς της περιοχής, ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στην επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής.
Προτείνεται να εγκριθεί η συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Σιθωνίας ως εξής:
Να καθορισθεί ο αριθμός μελών της επιτροπής, που προτείνεται να είναι δεκαεννιαμελής και ειδικότερα τρία (3) μέλη εκπρόσωποι της πλειοψηφούσας παράταξης και ένα (1) μέλος εκπρόσωπος της μειοψηφίας του Δήμου Σιθωνίας, ένα (1) στέλεχος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, πέντε (5) μέλη-εκπρόσωποι φορέων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον:
1. Κόντος Αριστοτέλης από την Ένωση ξενοδοχείων Χαλκιδικής,
2. Δεληδημητρίου Αντώνης από την Ένωση Κάμπινγκ Χαλκιδικής,
3. Ψαρογιάννης Αστέριος από την Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής,
4. Οικονόμου Νικόλαος από τον Σύλλογο Εμπόρων και Επαγγελματιών Ν.Μαρμαρά και
5. Καζάκα Σουζάνα από το Σύλλογο Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών Σάρτης)
και  εννιά (9) μέλη εμπειρογνωμόνων σε θέματα τουρισμού.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει ως τακτικό μέλος από τη μειοψηφία τον κ.Δημητρό Δημήτριο του Αστερίου και αναπληρωματικό μέλος τον κ.Γεωργιάδη Αναστάσιο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος προτείνει να οριστούν μέλη από όλες τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος της ένωσης ξενοδόχων, εκπρόσωπος της ένωσης επαγγελματιών, εκπρόσωπος της ένωσης κάμπινγκ και εκπρόσωπος  της ένωσης ξενοδόχων.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω προτάσεις,
                                             Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Συστήνεται επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Σιθωνίας, ως ακολούθως:
Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος και Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ.

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σιθωνίας,  ορίζεται ως ακολούθως:
1. Μάντσιος Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Σπανός Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεωργιάδη Αναστάσιο.
4. Μάλαμα Κυριακή, δημοτική σύμβουλος.
5. Χριστάρα Μαρία, υπάλληλος του Δήμου.
6. Κόντος Αριστοτέλης από την Ένωση ξενοδοχείων Χαλκιδικής,
7. Δεληδημητρίου Αντώνης από την Ένωση Κάμπινγκ Χαλκιδικής,
8. Ψαρογιάννης Αστέριος από την Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής,
9. Οικονόμου Νικόλαος από τον Σύλλογο Εμπόρων και Επαγγελματιών Ν.Μαρμαρά και
10. Καζάκα Σουζάνα από το Σύλλογο Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών Σάρτης)
11. Βαλαχής Ιωάννης
12. Λάμπος Αστέριος
13. Παλισίδης Γεώργιος
14. Κουρμπέτης Αστέριος
15. Σκουλής Βασίλειος
16. Βέργος Δημήτριος
17. Χαλκιάς Νικόλαος
18. Καλλέας Χριστόφορος
19. Δούκας Θεόδωρος
 

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.Πράτσας Άγγελος, ο οποίος ψηφίζει την πρότασή του και 2) Πετρίδης Νικόλαος, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση του κ.Πράτσα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                           Ακριβές Αντίγραφο
                                Ο Δήμαρχος