Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                             9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  101/2012
Θέμα: 20ο    
«Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στο συλλαλητήριο της 2ας Απριλίου για τα προβλήματα υγείας του Νομού».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό (20ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πρώτο (21o) στη σειρά, ανέφερε ότι:
 Στις 19-03-2012 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική σύσκεψη στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου αναλύθηκαν εκτενώς τα προβλήματα λειτουργίας του Ε.Σ.Υ. στο Νομό μας, τις απλήρωτες εφημερίες των γιατρών, τις ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό, ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, καθώς και σε υλικό π.χ. κουβέρτες, σεντόνια, πετρέλαιο κ.λ.π.. Για τις απλήρωτες εφημερίες οι γιατροί αποφάσισαν να ξεκινήσουν επίσχεση από την Πέμπτη 22 Μαρτίου. Αποφασίστηκε τα Δημοτικά Συμβούλια των πέντε Δήμων να εκδώσουν αποφάσεις σχετικά με το θέμα και να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στον Πολύγυρο της Δευτέρα 2 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ. με τη συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας, των Δήμων και όλων των Συλλόγων και Φορέων του Νομού Χαλκιδικής.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Τη συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στον Πολύγυρο τη Δευτέρα 2 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ. και τη διευκόλυνση της μετάβασης των δημοτών μας με τη χρήση των δύο λεωφορείων του Δήμου.
2) Συντάσσει το κάτωθι ψήφισμα στήριξης της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Νομού Χαλκιδικής και του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του Νομού.

ΨΗΦΙΣΜΑ
στήριξης της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Νομού Χαλκιδικής και του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του Νομού.
 
   «Ο Δήμος Σιθωνίας επισημαίνει ότι τα προβλήματα στο χώρο της Υγείας  τείνουν πλέον να γίνουν ανυπέρβλητα και  επηρεάζουν το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και τα Κέντρα Υγείας του Νομού.

   Ειδικότερα στα Κέντρα Υγείας τα προβλήματα είναι πολύ πιο έντονα, ενώ στα Περιφερειακά Ιατρεία ουσιαστικά δεν παρέχονται υπηρεσίες περίθαλψης και υγείας. Να σημειωθεί ότι σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης δεν υπηρετεί κανένας ιατρός.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει τα αιτήματα ιατρών και εργαζομένων και είναι κάθετα αντίθετο σε κάθε επιχειρούμενη υποβάθμιση της Υγείας και δεν δέχεται εκπτώσεις.

    Αποφασίζει τη στήριξη του αγώνα και θέτει τις δικές του δυνάμεις σε εγρήγορση για το σκοπό αυτό. Οι συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο μας, αλλά και γενικότερα στο Νομό, στον τομέα της Υγείας είναι τραγικές. Μπορούν συνοπτικά να αναφερθούν η έλλειψη σε ιατρικό, νοσηλευτικό , παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, όπως και σε θέματα υποδομών.

     Σε προηγούμενη απόφασή μας επισημάναμε τα έντονα προβλήματα που υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης. Ακόμη και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση  δεν μπορεί να προχωρήσει, παρότι ο Δήμος προσφέρθηκε να επανδρώσει τα ιατρεία του Δήμου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές, καθώς και την παραχώρηση του τεχνικού, προκειμένου να συνδέσει τους υπολογιστές και να εγκαταστήσει τα λογισμικά που απαιτούνται. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω της μη παροχής γραμμής διαδικτύου, με αποτέλεσμα οι γιατροί να μη μπορούν να συνταγογραφήσουν ούτε με τον παλιό, ούτε με το νέο τρόπο.

 Για όλα τα παραπάνω αποφασίζουμε τη συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στο συλλαλητήριο της 2ας Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στον Πολύγυρο.»

3) Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα Μ.Μ.Ε. του Νομού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ